Η κ. Μαίρη Κουκούλη ορίστηκε αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλων, Τουρισμού, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.


Με την απόφαση  35/2022 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, η κ. Μαίρη Κουκούλη ορίστηκε αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλων, Τουρισμού, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

Ορίζουμε την Μαρία Κουκούλη του Στυλιανού, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλων, Τουρισμού, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αίγινας με θητεία από 20/01/2022 έως 19/01/2023, μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
 
1. Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.
3. Την εποπτεία και συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.
4. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
5. Την οργάνωση, επιμέλεια και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων για το Δήμο, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
6. Διαχείριση σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
7. Τη φροντίδα για τη φιλοξενία εκπροσώπων των αδελφοποιημένων πόλεων και άλλων αποστολών.
8. Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου.
9. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
10.Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
11.Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
ΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές της ασκεί ο Δήμαρχος.
IΙΙ) Η Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
ΙV) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png