Συγκροτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Αίγινας. Τι αρμοδιότητες έχει.

 
Στις 30 Μαΐου 2022 δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών του Δήμου Αίγινας και άλλων Δήμων της Αττικής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Για τον Δήμο Αίγινας η επιτροπή συγκροτείται από:
 
Τον Δημήτριο Καραγιάννη – Δημοτικό Σύμβουλο Αίγινας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Στυλιανό Θεριανό, Δημοτικό Σύμβουλο Αίγινας, ως αναπληρωτή του Προέδρου.
 
Την Αγγέλα Ταλέβη, υπάλληλο του Δήμου Αίγινας, αρχιτέκτονα μηχανικό, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Κοτσουφέγγη, υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, αρχιτέκτονα μηχανικό.
 
Την Χαρά Μπαμπίρη, υπάλληλο του Δήμου Πειραιά, πολιτικό μηχανικό, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σουζάνα-Δέσποινα Σαββοπούλου, υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, αρχιτέκτονα μηχανικό.
 
Συγκρότηση και αρμοδιότητες της επιτροπής:
 
Ως προς τον έλεγχο των παιδικών χαρών η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση συγκροτεί σε κάθε νομό µία ή περισσότερες, ανάλογα µε τις ανάγκες, τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας των παιδικών χαρών χωρικής της αρμοδιότητας, κατόπιν ελέγχου της πληρότητας του τελικού φακέλου, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως επιτόπια αυτοψία, η διενέργεια της οποίας βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. Εν συνεχεία, η καταλληλότητα εκάστης παιδικής χαράς βεβαιώνεται µε απόφαση της Επιτροπής, όπου ορίζεται και η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
 
Ακόμη, η Επιτροπή διενεργεί αυτεπάγγελτα περιοδικούς ελέγχους στις παιδικές χαρές δικαιοδοσίας της και στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων  έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας της παιδικής χαράς, τότε θέτει εύλογη προθεσμία στην οικεία δημοτική αρχή για την επαναφορά της παιδικής χαράς στην κατάσταση που αυτή είχε
κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι η παιδική χαρά δεν έχει επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, τότε η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία της και αφαιρεί το «Ειδικό Σήμα» (από έγγραφο κοινοβουλευτικού ελέγχου 14 - 03 - 2018 - Αριθ. πρωτ.: 195).
 
Στην παράγραφο ε) του άρθρου 2 της εγκυκλίου 44 του Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Αυγούστου 2014 αναφέρεται ότι: Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών αποκτά πλέον ευελιξία, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα στα καθήκοντά της. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή χορηγεί τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήµα για µια παιδική χαρά, αφού ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου, χωρίς να απαιτείται προηγουµένως επιτόπου αυτοψία. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει:
• την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο µηχανικός του ΟΤΑ, όπως προαναφέρθηκε, συνοδευόµενη από
• φωτογραφική τεκµηρίωση του υλοποιηθέντος έργου,
• τη µελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς
• το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του διαπιστευµένου φορέα.

Ασφαλώς, σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί προηγούµενος επιτόπιος έλεγχος, είναι ελεύθερη να τον διεξαγάγει. Τέλος, επισηµαίνεται ότι όσες Επιτροπές έχουν ήδη συγκροτηθεί µε βάση την υπ΄αριθµ. 28492/2009, συνεχίζουν να λειτουργούν µε 4  διετή πλέον θητεία, η οποία εκκινείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 27934/2014 απόφασής µας, ήτοι από 25.07.2014.
 
Εφιστάται δε η προσοχή, επειδή δεν γίνεται πλέον προκαταρκτικός έλεγχος από την τριµελή Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν το στάδιο κατασκευής µιας νέας παιδικής χαράς, ότι ο Ο.Τ.Α θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα κριτήρια χωροθέτησης, σχεδιασµού οργάνωσης και λειτουργίας που αναπτύσσονται στην υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 27934/2014 απόφαση, προκειµένου να προβεί στην κατασκευή του έργου και να µην αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα κατά την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και τη χορήγηση του ειδικού σήµατος Σε περίπτωση
που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η παιδική χαρά δεν θα µπορεί να λειτουργήσει.
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png