Εγκρίθηκε από τον ΕΔΣΝΑ, προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αίγινας για τη διάθεση κλαδοτεμαχιστή, στον πλαίσιο της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής.


 
Πρόκειται για μία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ η οποία έγινε στις 10 Μαΐου 2022, αλλά η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουνίου 2022. Η συνεδρίαση αφορά στη λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους Αίγινας, Ασπροπύργου, Μαραθώνα, Μοσχάτου-Ταύρου, Παπάγου-Χολαργού, Σπάτων-Αρτέμιδας με αντικείμενο την διάθεση κλαδοτεμαχιστών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στόχος η καθιέρωση της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων έως το τέλος του 2022.
 
Η απόφαση αυτή την εφαρμογή, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δέσμης μέτρων, με γνώμονα την προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, της καθιέρωσης της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων έως το τέλος του 2022, προκειμένου αυτά να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης.
 
Ως βιολογικά απόβλητα κατά τους ορισμούς του ως άνω νόμου ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Τα βιολογικά απόβλητα που προκύπτουν από κλαδέματα και τον καθαρισμό κήπων και πάρκων, αποκαλούνται συνήθως "πράσινα απόβλητα" και σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και το υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο μέγιστο δυνατό ποσοστό επί των παραγομένων και να μην αναμιγνύονται με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα έτσι ώστε να υφίστανται την προσήκουσα επεξεργασία.
 
Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών (ειδικά όσων παράγονται σε απομακρυσμένες περιοχές) δυσχεραίνεται πολύ συχνά λόγω του όγκου τους, τόσο κατά το στάδιο της συλλογής και μεταφοράς, όσο και ενόψει της επεξεργασίας τους με τη βέλτιστη κατά περίπτωση επιλεγείσα διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό προκρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση προεπεξεργασίας η χρήση κλαδοτεμαχιστών που απομειώνουν τον
όγκο τους.
 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης.
 
1. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η διενέργεια από τον ΕΔΣΝΑ όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (βλ. πρόσκληση 3665/20 του ΕΣΠΑ 2014-2020) ή/και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία εφόσον αυτό απαιτηθεί και η εν συνεχεία μετά την παραλαβή παράδοσή του στον Δήμο που θα είναι ο νόμιμος νομέας και κάτοχός του.
 
2. Ο κλαδοτεμαχιστής θα είναι ρυμουλκούμενος πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστος, έτοιμος προς λειτουργία και χρήση. Το μηχάνημα θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον θρυμματισμό - τεμαχισμό κλαδιών, κορμών, ξύλων κλπ., για την δημιουργία ποσοτήτων λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί στην φυτική παραγωγή ή στην δημιουργία καύσιμης ύλης κλπ.
 
Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τριετή, όσο εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών.
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την εισήγηση του θέματος και ενέκρινε την σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων.
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png