Το εισηγητικό σημείωμα και οι πίνακες για τη μελέτη του νέου τιμολογίου νερού και την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα το έγγραφο από τα πρακτικά της συνεδρίασης, σχετικά με το αίτημα της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαν υπογράψει δεκατρείς δημοτικοί σύμβουλοι στις 14 Ιουνίου 2022. Το θέμα της αίτησης ήταν η "Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, υποβολή προτάσεων και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν γενικότερα και κυρίως στα οικονομικά δεδομένα, από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το θέμα παραμένει επίκαιρο, καθώς στις 12 Αυγούστου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα: "Συζήτηση και ενημέρωση για το θέμα ύδρευσης στο Δήμο Αίγινας, νέο τιμολόγιο και λοιπά τρέχοντα θέματα".
 
Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο της αίτησης έγραφε τα ακόλουθα:  Έχουν παρέλθει περισσότεροι από 4 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού, και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας και ερωτήματα προς την Διοίκηση του Δήμου, η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις νέες συνθήκες λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης είναι ελλιπής και η αναγκαία αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης ώστε να καταστεί δίκαιο, ανταποδοτικό και νόμιμο συνεχώς αναβάλλεται χωρίς δικαιολόγηση. Η διατήρηση αυτής της κατάστασης δημιουργεί στους δημότες εύλογη ανησυχία και ερωτηματικά. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη συζήτηση του θέματος θεωρείται απολύτως αναγκαία και πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είχαν υπογράψει την αίτηση ήταν οι: Μούρτζης Δημήτρης, Κουκούλης Παναγιώτης, Μεθενίτης Παντελεήμων, Ηλίας Παναγιώτης, Μαυροθαλασσίιτης Χρυσόστομος, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης, Πούντος Νικόλαος, Μπαρμπέρης Ευάγγελος, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Πάλλης Στυλιανός, Ντελής Αντώνιος.
 
Η συνεδρίαση έγινε στις 22 Ιουνίου 2022 και είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα. Σ' αυτήν τέθηκε υπόψιν του Σώματος το εισηγητικό σημείωμα που υπέγραφαν ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης και ο κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός.
 
Εισηγητικό Σημείωμα για τα οικονομικά δεδομένα της Υπηρεσίας Ύδρευσης, όπως διαμορφώνονται μετά την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού.
 
Στις 19 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή του υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος συνδέει την δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στη Σαλαμίνα με την κεντρική δεξαμενή στην Κυψέλη στην Αίγινα.Από την ημερομηνία αυτή η τροφοδοσία της Αίγινας με νερό γίνεται αποκλειστικά μέσω του αγωγού αυτού και η μεταφορά του νερού με τα υδροφόρα πλοία, που ήταν για πολλά έτη ο μοναδικός τρόπος τροφοδοσίας με νερό ΕΥΔΑΠ, αποτελεί πλέον παρελθόν.
 
Ο νέος τρόπος τροφοδοσίας με νερό απαλλάσσει τον Δήμο από το εξαιρετικά υψηλό κόστος μεταφοράς του νερού, το οποίο την τριετία 2019 – 2021 ήταν κατά μέσο όρο € 3.546.000 ανά έτος. Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 5 μήνες από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού και την απαλλαγή του Δήμου από το υψηλό κόστος μεταφοράς, το τιμολόγιο του νερού παραμένει αμετάβλητο και οι πολίτες – καταναλωτές επιβαρύνονται με τρόπο αδικαιολόγητο, άδικο και παράνομο.
 
Στο παρόν εισηγητικό σημείωμα, υπολογίζεται το ποσόν αυτής της αδικαιολόγητης, άδικης και παράνομης επιβάρυνσης. Ο υπολογισμός αυτός διευκολύνει τον καθορισμό νέου τιμολογίου χρέωσης του νερού ώστε τα ποσά που πληρώνει ο δημότης να αντιστοιχούν ακριβώς στο κόστος του νερού. Να είναι, δηλαδή, η παροχή αυτού του αναντικατάστατου αγαθού καθαρά ανταποδοτική. Ο υπολογισμός του πλεονάσματος που προκύπτει από την συνεχιζόμενη εφαρμογή του παλαιού τιμολογίου βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και συγκεκριμένα στους απολογισμούς Εσόδων Εξόδων του Δήμου των ετών 2019, 2020 και 2021. Στους συγκεκριμένους απολογισμούς εφαρμόζονται οι αλλαγές στα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού. Δηλαδή, τροποποιούνται μόνο εκείνοι οι κωδικοί εσόδων και εξόδων που αλλάζουν με την κατάργηση των υδροφόρων και των γεωτρήσεων. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται το οικονομικό αποτέλεσμα αν στις αντίστοιχες περιόδους λειτουργούσε ο υποθαλάσσιος αγωγός, όπως σήμερα.
 
Συγκεκριμένα,

(α) καταργούνται οι κωδικοί:

- 06.00.1219.01 Επιχορήγηση για την μεταφορά του νερού
- 25.6142.01 Μεταφορά νερού για τη ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ
- 02.25.6233.01 Μίσθωση γεωτρήσεων για ανάγκες του Δήμου
- 02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για λειτουργία γεωτρήσεων
 
(β) Τροποποιείται ο κωδικός 25.6277.01 Προμήθεια νερού από ΕΥΔΑΠ, καθώς με την κατάργηση των γεωτρήσεων το σύνολο του Δήμου τροφοδοτείται με νερό ΕΥΔΑΠ και ως εκ τούτου οι αναγκαίες ποσότητες είναι αυξημένες.
 
Ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων νερού από την ΕΥΔΑΠ απεικονίζεται στον Πίνακα 4 και γίνεται:
 
(α) με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από τον Δήμο για την κατανάλωση (ποσότητες που καταγράφονται στα υδρόμετρα) και την τιμολόγηση για τα έτη 2019 και 2020, και (β) με την παραδοχή ότι το μη τιμολογούμενο νερό («απώλειες») ανέρχεται σε ποσοστό 45% των εισροών. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου, δυστυχώς, δεν διαθέτει στοιχεία που να δίνουν την δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού των «απωλειών».
 
Συμπεράσματα από τα στοιχεία των Πινάκων που παρατίθενται:
 
Το ετήσιο πλεόνασμα που προκύπτει από την εφαρμογή των συνθηκών που έχουν προκύψει από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού στα δεδομένα των ετών 2019 -2021 ανέρχεται κατά μέσον όρο στο ποσόν των € 762.822. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 26% των συνολικών εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και στο 33% των τρεχόντων τελών ύδρευσης. Ή, συνιστούν υπέρβαση κατά 50% των «δίκαιων» τελών που αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα πραγματικά έσοδα – έξοδα.Επειδή τα στοιχεία που διαμορφώνουν τα έσοδα και τα έξοδα της Υπηρεσίας Ύδρευσης κατά το τρέχον έτος παραμένουν παρόμοια με της περιόδου 2019 – 2021 – εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους-, είναι απολύτως βάσιμη η εκτίμηση ότι το πλεόνασμα που προκύπτει από την συνεχιζόμενη εφαρμογή του παλαιού τιμολογίου είναι παρόμοιο με εκείνο που υπολογίσθηκε ανωτέρω.

Η επιβάρυνση των δημοτών με ποσά που αντιστοιχούν στο 50% του πραγματικού κόστους, συνιστά παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να εφαρμόζεται στα τέλη ύδρευσης. Συνιστά, δηλαδή, μια άδικη, αδικαιολόγητη και παράνομη φορολόγηση των πολιτών, η οποία πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο δυνατόν.
 
Αίγινα, 22 Ιουνίου 2022
 
Παναγιώτης Κουκούλης – Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Μαρμαρινός – Δημοτικός Σύμβουλος

Αναφορικά με την έκβαση εκείνης της συνεδρίασης, το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού έλαβε υπόψη του:
 
-το από 22-6-2022 εισηγητικό επί του θέματος σημείωμα με τους συνημμένος σε αυτό πίνακες.
-τις τοποθετήσεις, απόψεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
 
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ε 9 υπέρ έναντι 1 κατά, εeπί 11 ψηφισάντων μελών:
 
I. Πρέπει να γίνει η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
II. Να επιταχυνθεί η μελέτη του νέου τιμολογίου ύδρευσης.
Μειοψήφησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πτερούδης Νικόλαος. Η Δημοτική Σύμβουλος Κουκούλη Μαίρη ψήφισε "παρών".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png