Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 05/09/2022 έως 31/8/2023. Παραμένουν ίδιες οι αντιδημαρχίες και οι αρμοδιότητές τους. Δεν ορίστηκε αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

antidimarxies-dimos-aeginas.jpg

Δημοσιεύθηκε σήμερα, πριν από λίγο, η απόφαση 473/2022 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, με την οποία ορίζει τους αντιδημάρχους για την περίοδο 05/09/2022 έως 31/8/2023. Οι αντιδημαρχίες όπως και οι αρμοδιότητές τους παραμένουν, όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


  • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης.
  • Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης.
  • Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο κ. Αντώνης Μούρτζης.
Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς δεν όρισε αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αρμοδιότητες που όπως φαίνεται θα διατηρήσει ο ίδιος. Επίσης, στην απόφαση δεν αναφέρεται η αντιδημαρχία της κ. Μαίρης Κουκούλη, καθώς αυτή η αντιδημαρχία έχει οριστεί έως 19/01/2023.

Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

Ι) Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας με θητεία από 05/09/2022 έως 31/8/2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

Α) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. Δημήτριο Καραγιάννη του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από: α) τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και β) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών, την συντήρηση-επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των
δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
4. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της μέριμνας των αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης βοσκοτόπων και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία
5. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτωντου και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
6. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Β) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών τον κ. Γεώργιο Σκαλτσιώτη του Αντωνίου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας, του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμειακής υπηρεσίας.
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.


Γ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης & Αποχέτευσης τον κ. Μούρτζη Αντώνιο του Ιωάννη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΙΙ) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Δημήτριο.
ΙΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.
IV) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
V) Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμόν 10/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: Ω209Ω68-ΣΤΓ) ισχύει έως 31/12/2023, όπως αναφέρεται στο διατακτικό αυτής.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png