Μερική ακύρωση της 58/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης του έτους 2022, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

aithousa-simantikou-simvouliou-aeginas-epitropes.jpg

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε σήμερα, ακυρώνεται μερικώς η απόφαση η 58/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, για τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης του έτους 2022, ως  προς τον καθορισμό ελάχιστης κατανάλωσης (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) 8 m3. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση με αριθμό 58/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε ψηφιστεί στη συνεδρίαση του Σώματος στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, στο θέμα "Περί επανακαθορισμού των τελών ύδρευσης έτους 2022, μετά τη σύνδεση του Δήμου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - ΑΔΑΨ4ΓΒΩ68-ΗΩΠ)".
Σύμφωνα με την απόφαση 58/2022 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας είχε εγκρίνει τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2022, ως ακολούθως:
timologio-ydrefsis.jpg
Η μερική ακύρωση αφορά ως προς τον καθορισμό ελάχιστης κατανάλωσης (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) 8 m3, για τους λόγους που περιγράφονται στην απόφαση:
Ειδικότερα και επειδή:

"Στο Β.Δ. 24.9/20.10.1958 αλλά και στις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980, δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής ελάχιστης κατανάλωσης ύδατος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. της 24-9/20-10/1958: «[....] Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος εις άς περιπτώσεις δεν προβλέπεται δαπάνη δια την εξυπηρέτησιν της υδρεύσεως εις προσωπικόν ή έργα».

Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, τα διοικητικά όργανα ασκούν μόνο τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που διέπουν τη διοικητική δράση (βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος Ι, έκδ. 14, Νομ. Βιβλ. 72 επ.).

Εξάλλου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 16/2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: 1. Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις των Δημοτικών / Κοινοτικών Συμβουλίων, ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών (σχετικές οι υπ΄ αριθμ. 2/2077-2005 και 1/605-2007 εγκύκλιοι μας για την επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού). Τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας ύδρευσης. [...] Η επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις καθορίζεται ως - τέλος ελάχιστης κατανάλωσης-δεν βρίσκει έρεισμα στις σχετικές, περί ύδρευσης, διατάξεις και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθότι οι δημότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συγκεκριμένο ποσό ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς [...].

Δια της ελεγχόμενης απόφασης ορίζεται ελάχιστη κατανάλωση (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) 8 m3, η οποία όπως αναλύθηκε ανωτέρω δεν βρίσκει έρεισμα σε κείμενες διατάξεις". 
Η απόφαση:
"Ακυρώνουμε μερικώς την υπ’ αριθ. 58/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας ως προς τον καθορισμό ελάχιστης κατανάλωσης (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) 8 m3, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του ν. 3463/2006)".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png