Μελέτη στο πλαίσιο του έργου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Αίγινας. Αφορά στην οδοποιία οδού πρόσβασης.

meleti-akatharton.odopoiiajpg.jpg

Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα, στο διαβιβαστικό έγγραφο της ΤΤΥΝΔ (της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων) της Περιφέρειας Αττικής 1119397 / 7-11-2022, αναφέρεται η υπ’αρ. 99/2022 μελέτης - τεύχος ανάθεσης, με τίτλο: "Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης ΕΕΛ Αίγινας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Αντικείμενο και στόχος της υπό ανάθεσης μελέτης είνα η εκπόνηση κατ' αρχήν της Αναγνωριστικής Μελέτης της οδού πρόσβασης της ΕΕΛ (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) Αίγινας. 

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης της Αίγινας, θα καταλήγουν τα λύματα του εν λόγω οικισμού. Μελλοντικά, θα συνδεθούν και οι λοιποί οικισμοί της νήσου Αίγινας (Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι, Κοντός).

Η ΕΕΛ, θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο, το οποίο εντοπίζεται σε απόσταση περί των 780m νοτιοανατολικά του οικισμού Σφεντούρι, στην περιοχή του όρμου Λυγέα. Η συνολική του έκταση είναι 38.694 στρέμματα. Η πρόσβαση στο χώρο, έως ένα σημείο, είναι εύκολη, αφούι υπάρχει αγροτικός δρόμος, του οποίου η βατότητα είναι καλή. Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο τμήμα, μήκους περί τα 2,35 km, όπου δεν υπάρχει υφιστάμενη οδός και για το οποίο προβλέπεται η κατασκευή οδού πρόσβασης άνωθεν του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων.

Σχετικά με το αντικείμενο έχει εκπονηθεί η προμελέτη με τίτλο: "Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας του Δήμου Αίγινας - Τμήμα Μελέτης ΕΕΛ Αίγινας".

Τα παραδοτέα αφορούν στην Αναγνωριστική Μελέτη της οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ και θα περιλαμβάνουν Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή και Διατομές, σε κατάλληλο τοπογραφικό υπόβαθρο. Τα παραδοτέα υποβάλλονται σε έξι αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, υπολογίζεται σε δύο μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 18.092 ευρώ, με απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%, σύνολο 25.799 ευρώ.

Η μελέτη - τεύχος ανάθεση διαβιβάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας στην Οικονομική Υπηρεσία στις 24 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς με απόφασή του εγκρίνει την πολυετή δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης οδοποιίας οδού πρόσβασης της ΕΕΛ Αίγινας που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου "Αποχεύτευση Ακαθάρτων και ΙΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας του Δήμου Αίγινας", που εκτελείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πειραιά και Νήσων η οποία αφορά το έτος 2023 το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022, 2023 ως εξής:

screenshot.167.png
Η πολυετής δαπάνη αφορά την ανάθεση εκπόνησης μελέτης οδοποιίας οδού πρόσβασης την ΕΕΛ Αίγινας που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου  "Αποχεύτευση Ακαθάρτων και ΙΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας του Δήμου Αίγινας" , που εκτελείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πειραιά και Νήσων και θα ολοκληρωθεί το έτος 2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png