Ο Δήμος Αίγινας οριστικός δικαιούχος της δράσης: "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)".

oristikos-dikaiouxos-00.jpg

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, που συνεδρίασε στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ο Δήμος Αίγινας ορίστηκε ως οριστικός δικαιούχος της δράσης: "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, με την υπ΄ αρ. πρ. 2020-008509 πρόταση του Δήμου Αίγινας, υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου το αίτημα του Δήμου και μεταγενέστερα υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά πληρωμής (αρ. πρ. Π.Τ. 9280/19-12-22) που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη της προτεινόμενης δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 39.680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Δήμος Αίγινας ορίστηκε προσωρινός δικαιούχος στις 23 Δεκεμβρίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν τα ακόλουθα:

1. Να ορισθεί ο Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ οριστικός δικαιούχος της δράσης: "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022", σε συνέχεια της υπ ΄αριθμ. πρόσκλησης 7970/16-11-2020 (κωδικός πρόσκλησης ΣΦΗΟ-2020) (ΑΔΑ: Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) του Πράσινου Ταμείου, για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δήμο Αίγινας.

2) Να δοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντολή σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ ποσού ύψους 35.960,00 €.

3) Να δοθεί εντολή εξόφλησης της ως άνω συσταθησόμενης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Αίγινα ποσού ύψους 35.960 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 787/05-02-2020 υ.α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ΄ αριθμ. 2561/24-04-2020, 7049/13-10-2020 και 8899/7-12-2020 υ.α.

4) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα να χορηγηθεί στον Πρόεδρο εξουσιοδότηση για τη χορήγηση και υπογραφή της εντολής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μία σύντομη περιγραφή του χρονολογίου του έργου:

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 17 Νοεμβρίου 2020, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν: "Υποβολή πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο, στον άξονα προτεραιότητας 4 με τίτλο: "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020", οπότε και εγκρίθηκε η πρόταση.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την παροχή υπηρεσίας προς τον δήμο της Αίγινας, δηλαδή μία μελέτη, ένα σχέδιο, ακριβώς όπως αναφέρεται και στο θέμα και όχι στην προμήθεια κάποιων σταθμών φόρτισης. Το σχέδιο αυτό σύμφωνα με την νομοθεσία αναθεωρείται το αργότερο κάθε πέντε χρόνια.

Η απόφαση αυτή ήταν πολύ σημαντική γιατί σηματοδότησε την είσοδο του δήμου της Αίγινας σε μία οικονομία αποδοτική από πλευράς πόρων, πράσινη και αποδοτική, αυτό που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναφέρει και ως "Πράσινη Οικονομία" και εξετάζει ολοκληρωμένα συστήματα και όχι τομείς.

Στις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. που μπορείτε να διαβάστε εδώ, περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο ενός "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων", η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων και άλλα.

Η κατάρτιση του σχεδίου Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αίγινας, τέθηκε σε διαβούλευση στις 2 Φεβρουαρίου 2022. Οι "Συμμετοχικές διαδικασίες – Διαβούλευση", αφορούν το δεύτερο παραδοτέο του έργου. Το πρώτο Στάδιο αφορούσε 

Η διαβούλευση περιλαμβάνει την πρόταση χωροθέτησης για τα σημεία φόρτισης στις περιοχές: Αίγινα, Αγία Μαρίνα, Πέρδικα, Σουβάλα, Κυψέλη, Παχειά Ράχη, Ναός Αφαίας, Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου. Επίσης, η πρόταση περιλαμβάνει τις προτάσεις για τα σημεία φόρτισης της μικρονινητικότητας στις περιοχές: Βαγία, Αγία Μαρίνα, Κυψέλη, Σουβάλα, Παχειά Ράχη και Πέρδικα.

Το Στάδιο 1 την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, τη διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, τα σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και τέλος την παρακολούθηση της κάλυψης αναγκών φόρτισης Η/Ο". Το Στάδιο 3 την ολοκλήρωση του φακέλου, στην εφαρμογή του σχεδίου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον φάκελο προδιαγραφών που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Το υλικό της διαδικασίας της διαβούλευσης που είχε αναρτήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2022, το Aegina Portal.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png