Η απόφαση της ΚΕΔΑ για την ενοικίαση ακινήτου, που θα στεγάσει την Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.

ote-keda-00.JPG

Την πρόθεση της ΚΕΔΑ να προχωρήσει στην ενοικίαση του ισογείου στο κτήριο του ΟΤΕ, προκειμένου να στεγαστεί η Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, έχει εξαγγείλει αρκετό καιρό πριν ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Νίκος Πτερούδης και πιο πρόσφατα, μιλώντας στο Aegina Portal τον Ιανουάριο

 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η εισήγηση, στην οποία περιγράφονται οι λόγοι της ενοικίασης του συγκεκριμένου κτηρίου και η διαδικασία που έχει επιλεγεί, παρουσιάζεται στο έγγραφο των πρακτικών της 10ης Φεβρουαρίου 2023, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑ συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: "Διενέργεια συζήτησης και λήψη απόφασης για την ενοικίαση ακινήτου άνευ διαγωνισμού για τη στέγαση Δημοτικής Πινακοθήκης".

Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενοικίασης ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικής Πινακοθήκης, άνευ διαγωνισμού, λόγω επείγοντος και τούτο διότι «επίκειται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η έναρξη της τουριστικής περιόδου για το νησί της Αίγινας.Τουριστική περίοδος η οποία δεν περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών η νήσος Αίγινα, λόγω της κοντινής της απόστασης και από τον Πειραιά και της ευκολίας της πρόσβασης, παρουσιάζει αυξημένη επισκεψιμότητα ήδη από το μήνα Μάρτιο.

Η μίσθωση του υπό εξέταση ακινήτου, απευθείας, άνευ διαγωνιστικής διαδικασίας, θα επιτρέψει στην ΚΕΔΑ την λειτουργία και την εγκαινίαση της Πινακοθήκης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με το να επιχειρείτο η μίσθωση ακινήτου με τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, γεγονός το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της τουριστικής προσέλευσης, την ενίσχυση των θεματικών μορφών τουρισμού (γαστρονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού) που προσφέρει το νησί και για τις οποίες είναι ευρέως γνωστό, και εν τέλει στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, η οποία ταλανίστηκε σημαντικά κατά τα προηγούμενα έτη λόγω
της πανδημίας.».

Περαιτέρω δε, ανέλυσε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ακίνητο που θα μισθωθεί, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
Η ΚΕΔΑ έχει ανάγκη να μισθώσει ένα ακίνητο, ή τμήμα ακινήτου κενού, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας κατ’ ελάχιστον εκατόν είκοσι (120) τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κοινόχρηστων διαδρόμων και χώρων, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί στην Κ.Ε.Δ.Α. το αργότερο έως δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Αίγινας, στο Ιστορικό κέντρο σε θέση εύκολα ορατή και προσβάσιμη, ενώ η απόστασή του από το λιμάνι της Αίγινας θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 500μ.Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου Πινακοθήκης, πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια, ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο Πινακοθήκης (συνάθροισης κοινού), σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η Κ.Ε.Δ.Α. θα μεριμνήσει για την έκδοση απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και πιστοποιητικών/ δικαιολογητικών για την εγκατάσταση της χρήσης που επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, καθώς και για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.

Σε περίπτωση που ο προς μίσθωση χώρος εκτείνεται (και) σε άλλους πέραν του ισογείου υπέργειους ορόφους, θα πρέπει να διαθέτει ανελκυστήρα, ο οποίος να λειτουργεί νόμιμα, να εξυπηρετεί και προσβασιμότητα Α.Μ.Ε.Α., και είναι εφοδιασμένος με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικά. Ο προς μίσθωση χώρος θα πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, να έχει ανεγερθεί ή /και να υφίσταται νόμιμα και να μην περιέχει επιβλαβή για την υγεία στοιχεία (π.χ. αμίαντο).Λόγω της φύσης της αξίας, της σπανιότητας ή/και της παλαιότητας των αντικειμένων που θα εκτίθενται, η Κ.Ε.Δ.Α., ως μισθώτρια, θα έχει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και να διορθώνει καθώς και να επισκευάζει με ιδία δαπάνη κάθε φθορά και βλάβη αυτού, η οποία προέρχεται από καλή ή/και κακή χρήση του μίσθιου, χωρίς να διατηρεί καμία αξίωση έναντι του ιδιοκτήτη/ εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στην συνηθισμένη χρήση του, ή στην παλαιότητα αυτού. Αναλυτικά οι όροι της πρόσκλησης σύναψης απευθείας συμφωνίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Πινακοθήκης αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα που ακολουθεί.

Λόγω του επείγοντος, ως ανωτέρω εκτέθηκε, προτείνεται να σταλεί πρόσκληση προς υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία διατηρεί ακίνητο στην περιοχή ενδιαφέροντος που φαίνεται να πληροί τις ζητούμενες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά.

Επίσης ανέφερε ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να οριστεί τριμελής επιτροπή, η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από έναν μηχανικό, προκειμένου να κριθεί η καταλληλόλητα ή μη του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του πρόεδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Η απόφαση που έλαβε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Εγκρίνουν την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικής Πινακοθήκης.
Β) Εγκρίνουν να σταλεί πρόσκληση στην ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με στόχο τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην περιοχή ενδιαφέροντος και φαίνεται να πληροί τις ζητούμενες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά.
Γ) Καταρτίζουν τους όρους της πρόσκλησης σύναψης απευθείας συμφωνίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Πινακοθήκης, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στο παράρτημα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Δ) Ορίζουν τριμελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από έναν μηχανικό, ώστε να κριθεί η καταλληλόλητα ή μη του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου. 
Ορίστηκε η επιτροπή να αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Πτερούδη Νικόλαο
2. Σκαλτσιώτη Ξανθή (Αρχιτέκτων Μηχανικός)
3. Φίλιππος Τζίτζης

Ε) Ορίζουν ότι η πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του νομικού προσώπου, θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ηλεκτρονική διεύθυνση kedaegina.gr 
ΣΤ) Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πτερούδη, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. (ενδεικτικά υπογραφή και αποστολή της πρόσκλησης κ.λ.π.).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png