Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού, για το έτος 2023.

20230306_185708-apofasi-prosopikou.jpg

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2023, συζητήθηκε το θέμα "Περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019)".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν με 12 υπέρ έναντι 2 κατά, επί 16 παριστάμενων μελών: 

Ι. Καθορίζει ως ακολούθως τα πρόσθετα προσόντα για τις εγκεκριμένες θέσεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων για το έτος 2023:

screenshot.325.png

ΙΙ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 73.800,00 € για το διάστημα που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού στους Κ.Α. 10.6011.01, 10.6051.01, 10.6051.02, 10.6051.07, 10.6051.09, 20.6011.01, 20.6051.01, 20.6051.02, 20.6051.04, 20.6051.05, 20.6051.06. Επίσης, θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. δαπανών των προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λογοθέτης Εμμανουήλ και Μαρμαρινός Σταμάτης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λογοθέτης Εμμανουήλ ανέφερε τα εξής: Στην προαναφερθείσα εισήγηση που αποτέλεσε το αντικείμενο της ψηφοφορίας, στο σημείο α΄ (πρόσληψη υπαλλήλου ΠΕ Πληροφορικής), διέκρινα προχειρότητα στα «εξειδικευμένα» που αφορούσαν της κάλυψη της εν λόγω θέση, όπου δεν υπήρχε κανένα επιπλέον κριτήριο, ενώ έγινε φανερό από τις τοποθετήσεις δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο προσδιορισμός ήταν απαραίτητος για να γίνει εμφανής η κατεύθυνση της δραστηριότητας που αναμενόταν από τον υποψήφιο προς κάλυψη. Με δεδομένο ότι οι άλλες τέσσερις (4) θέσεις ΄΄διέθεταν εξειδικευμένα΄΄ προσόντα, το κενό για την θέση του υπαλλήλου ΠΕ Πληροφορικής ενίσχυσε την απόφασή μου για «ΟΧΙ» στην εισήγηση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος ψήφισε «παρών». Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Δημήτριος διαπιστώθηκε απών κατά την ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 30/2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png