Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ για το έτος 2023.

20230125_191917-apofasi-apokentromenis.jpg

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 13/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 14 θετικές ψήφοι σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι:
 "Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί». Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 256 του ν. 3463/2006: «1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων [...] 2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου». 

Η υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας αφορά την έγκριση της υπ’ αριθ. 176/2022 απόφασης της κοινωφελούς επιχείρησης δήμου Αίγινας με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της. Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2 του άρθρου 256 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 14 θετικές ψήφοι σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, υπερψήφισαν 10 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των ανωτέρω, κατά συνέπεια, αποφασίζουμε την ακύρωση της υπ’ αριθ. 13/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του ν. 3463/2006)".

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση 13/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά το θέμα: "Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 176/2022 αποφάσεως του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023", σε συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει με 10 θετικές ψήφους επί 12 ψηφισάντων μελών ότι: "Ι.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 176/2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΠΙ2ΟΚ1Η-ΙΑΝ) του Διοικ. Σ/λίου του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία "Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας" με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού αυτού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2023. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λογοθέτης Εμμανουήλ και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν παρών, σύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png