Ο κ. Σωκράτης Δούκας ορίστηκε Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Τροποποιήθηκε η αντιδημαρχία του κ. Δημήτρη Καραγιάννη.

antidimarxies-dimos-aeginas-00.jpg

Με την απόφαση 162 /2023 του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπά, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα το απόγευμα, ο ιατρός κ. Σωκράτης Δούκας ορίστηκε Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η απόφαση 162 /2023 αναφέρει τα ακόλουθα:

Ι) Ορίζουμε τον Σωκράτη Δούκα του Γεωργίου, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας με θητεία από 04/04/2023 έως 31/08/2023, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

1. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στη διοικητική περιφέρεια της νήσου Αίγινας.
2. Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: (α) τη φροντίδα εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών. (β) τη φροντίδα υλοποίησης προγραμμάτων: - Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου. - Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση. - Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (γ) την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ) τη φροντίδα πληροφόρησης των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. (ε) την οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του άμισθου Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.


Επίσης, με την απόφαση 161/2023 του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τροποιήθηκε η από 6 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση 473/2022, με την οποία όριζε τους αντιδημάρχους για την περίοδο 05/09/2022 έως 31/8/2023.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση, από τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Καραγιάννη αφαιρείται η εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση 161/2023 αναφέρει τα ακόλουθα:

Ι) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμόν 473/2022 και με αρ. πρωτ. 11624/05.09.2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχων του Δήμου Αίγινας (ΑΔΑ: ΡΒΞ1Ω68-Η6Ε) με θητεία από 05/09/2022 έως 31/8/2023, ως προς τα κατωτέρω:«

Α) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. Δημήτριο Καραγιάννη του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από: α) τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και β) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών, την συντήρηση-επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της μέριμνας των αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης βοσκοτόπων και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.»

ΙΙ) Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμόν 473/2022 και με αρ. πρωτ. 11624/05.09.2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΡΒΞ1Ω68-Η6Ε) ισχύει έως 31/08/2023, όπως αναφέρεται στο διατακτικό αυτής.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png