Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την εκπόνηση των Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Κυβερνείου. Τι αφορά.

20220602_094557-00.jpg

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση που αφορά στην απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου: Επισκευή-Στερέωση κτηρίου “Κυβερνείο Καποδίστρια” για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου Αίγινας.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι αυτό που περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 38050/Α2/31-3-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012414302 2023-03-31).

Αντικείμενο της υπό ανάθεση Σύμβασης με αντικείμενο: «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου: Επισκευή-Στερέωση κτηρίου “Κυβερνείο Καποδίστρια” για την στέγαση του Ιστορικού Αρχείου Αίγινας» είναι η εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης προκειμένου να υλοποιηθούν τα εξής:

1) η κατάχωση του αρχαιολογικού σκάμματος,
2) η ανάδειξη του βοτσαλωτού δαπέδου στο χώρο 3 του Ισογείου,
3) η περίφραξη του Κυβερνείου Καποδίστρια στο όριο με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας,
4) η εναλλακτική διέλευση των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων (Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, Εγκατάσταση Κλιματισμού, Ισχυρά ρεύματα, Ασθενή ρεύματα, Αντικεραυνική Προστασία) στον αύλειο χώρο του Κυβερνείου Καποδίστρια και Ειδικότερα, ο ανάδοχος μελετητής, βασιζόμενος στην αρχική Μελέτη (με την οποία δημοπρατήθηκε και κατασκευάστηκε το έργο έως την αυτοδίκαιη διάλυση της Σύμβασης στις 17-10-2020) και την υφιστάμενη κατάσταση του έργου, θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα άρθρα των Τευχών Δημοπράτησης της αρχικής Μελέτης, σε συνεργασία με την επίβλεψη έτσι ώστε τα παραδοτέα Τεύχη Δημοπράτησης να περιγράφουν το σύνολο των εργασιών και άρθρων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος ο ανάδοχος μελετητής θα συνδράμει την 
Υπηρεσία στην προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση της απαραίτητης Οικοδομικής Άδειας ή τυχόν άλλων εγκρίσεων-γνωμοδοτήσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς.

Η εκπόνηση της Μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές Μελετών που καθορίζει η με αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/19 (ΦΕΚ 1047Β/29-03-2019 -Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 2681Β/2-7-19) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση που υπογράφει Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιωάννης Βλάσσης, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

1. Αναθέτουμε τη σύμβαση για τις μελέτες του θέματος, στην ομάδα μελετητών με αμοιβή μελέτης σύμφωνα με τη προσφορά 16.800,00 ευρώ (δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με Φ.Π.Α.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι αυτό που περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 38050/Α2/31-3- 2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012414302 2023-03-31) και θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση «Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου: Επισκευή-Στερέωση κτηρίου Κυβερνείο Καποδίστρια για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου Αίγινα,προϋπολογισμού 17.577,00 € με Φ.Π.Α.»
3. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (Ν.4412/2016, άρθρο 118, παράγραφος 3, εδάφιο 3).
4. Καλείται η ανάδοχος ομάδα μελετητών, όπως προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της παρούσας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστικήενημερότητα).
5. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png