Νέα πρόσκληση από το ΠΠΑ Περιφέρειας Αττικής. Αφορά την ολοκλήρωση των λιμενικών εργασιών. Η ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 550.000 ευρώ.

neo-limani-agias-marinas.jpg

Δεν έχει συμπληρωθεί μήνας, από την πρόσκληση του Περιφερειακού Προγράμματος "Αττική", με την οποία καλείται ο Δήμος Αίγινας και η Περιφέρεια Αττικής, κύριος και φορέα λειτουργίας και δικαιούχο της πράξης του υποθαλάσσιου αγωγού αντίστοιχα, σε υποβολή προτάσεων ύψους 7.000.000 ευρώ για την ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης και μία νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Περιφερειακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, στον άξονα προτεραιότητας  4.3 «Λιμενικές υποδομές», με τίτλο "Λιμενικά Έργα Προστασίας Αγίας Μαρίνας και Πέρδικας Ν. Αίγινας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου 2023 και καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Το περιεχόμενο της πρόκλησης

Η πρόσκληση αφορά στην ολοκλήρωση των λιμενικών εργασιών, ήτοι:

1. Κατασκευή και τοποθέτηση τμήματος των τσιμεντοστρωμάτων στον εσωτερικό πόδα των κρηπιδωμάτων του μόλου
2. Κατασκευή τμήματος των ανωδομών
3. Κατασκευή όλων των επιστρώσεων
4. Εκτέλεση των Η/Μ εργασιών και
5. Τοποθέτηση του τεχνικού εξοπλισμού.

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 550.000 ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας. 

Επιλεξιμότητα

  • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2025. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
  • Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
  • Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png