Επανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας.

20230426_232452-dimotiko-simvoulio-00.jpg

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2023, αποφάσισε την επανασυγκρότηση, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας και όρισε τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν ως μέλη, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας και δημόσιας υγείας κ. Δούκα Σωκράτη, σε αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννη Δημήτριου, και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φίλιππο Τζίτζη

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με την έγγραφη εισήγηση επί του θέματος, από τον δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά:

Λαμβάνοντας υπόψιν:
  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • Το αρ. 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/ 07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΤΑ α’ βαθμού.
  • Την παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 σύμφωνα με την οποία η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου έχει ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής:

Το  Όργανο αποτελείται από τους:

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
πρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου».
Εισηγούμαι:

Τον ορισμό δύο (2) δημοτικών συμβουλών, εκ των οποίων, δυνάμει του άρθρου 13 παρ.3αιι του Ν. 3013/2002, ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία με σκοπό την επανασυγκρότηση σε σώμα του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αίγινας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚ2ΜΩ68-Β3Φ) ως ακολούθως:

Ι. Ορίζει από τους δημοτικούς συμβούλους ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002) α) τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας & δημόσιας υγείας κ. Δούκα Σωκράτη, σε αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννη Δημήτριου, και β) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζίτζη Φίλιππο εκ μέρους της μειοψηφίας.
ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επανασυγκρότηση του Οργάνου αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 68/2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png