Η από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης, του αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού. Πως ορίστηκε η ημερομηνία της οριακής προθεσμίας του έργου.

agogos-apofasi-ypourgeiou.jpg
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών που παρακολουθούν συστηματικά και κατανοούν τις διαδικασίες του έργου, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου το έργου του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, περιλαμβάνει το έγγραφο του Αυτοτελούς Νομικού Τμήματος, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Μέχρι σήμερα, μέσω του Aegina Portal, είχαν γίνει γνωστές δύο αιτήσεις, διάλυσης της σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 11 Νοεμβρίου 2022. Αυτό προέκυπτε από την δημοσιευμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στις 13-12-2022, που το Aegina Portal είχε παρουσιάσει στις 19 Ιουλίου 2023. Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση το χρονοδιάγραμμα του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας είχε επιμηκυνθεί μέχρι τις 8 Ιουλίου 2023.
Σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, το αρμόδιο όργανο του υπουργείου έλαβε υπόψιν του μεταξύ άλλων:
1. Την από 08.03.2023 ένσταση της « T.E. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. », αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», που στρέφεται κατά:
  • της υπ’ αριθμ. 219527/22-02-2023 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με την οποία απορρίφθηκε η από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης, λόγω παρόδου της οριακής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητά της.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 649910/29-05-2023 Eισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Πειραιώς & Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής με τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης με τα συμβατικά τεύχη.
3. Την εμπρόθεσμη πρόσκληση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προς την ανάδοχο, προκειμένου να συμμετέχει στη συνεδρίαση της 30-05-2023, το γεγονός ότι συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης στη Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών /Α΄.
4. Την υπ’ αριθμ. Πράξης 5 / Συνεδρίαση 6 / 30-05-2023 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών / Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Ανάμεσα σε άλλα, στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται τα ακόλουθα:
2. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 08.03.2023 ένσταση, κατά της υπ’ αριθμ. 219527/22- 02-2023 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με την οποία απορρίφθηκε η από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης, λόγω παρόδου της οριακής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητά της και αιτείται να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναγνωρισθεί ότι η υπ’ αριθμ. 239/16-02-2023 αίτησή περί διάλυσης της υπόψη σύμβασης ασκήθηκε νομότυπα και βάσιμα και παράγει από της υποβολής της όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
3. Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ίσχυε, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4782/2021.
4. Στις 21-12-2017 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της «T.E. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» συνολικού ποσού 20.826.535,59€, με Φ.Π.Α, με αρχική συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.04.2019, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί μέχρι 08-07-2023.
5. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, η Υπηρεσία απέρριψε την από 16-02-2023 αίτηση διάλυσης, με το αιτιολογικό, το οποίο επαναφέρει και στη σχετική εισήγησή της:
5.1. Ότι το αίτημα της αναδόχου είναι πλέον άκαιρο, διότι το έργο έχει εξελιχθεί και βρίσκεται κατασκευαστικά στο στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ οι απομένουσες εργασίες αφορούν στην προστασία του αγωγού και η διακοπή τους θα εγκυμονούσε κίνδυνο για το έργο.
5.2. Ότι για τον υπολογισμό, ως συνολική προθεσμία της οριακής προθεσμίας πρέπει να ληφθεί όχι μόνο η προθεσμία για την κατασκευή αυτού, ήτοι 16 μήνες αλλά και οι 36 επιπλέον μήνες της υποχρεωτικής παρακολούθησης της λειτουργίας και συντήρησης του αγωγού.
6. Στο άρθρο 48 του ν. 3669/2008 και ειδικότερα στις παρ. 3 και 7 ορίζονται τα εξής:
«3. Μέσα στη συνολική Προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές Προθεσμίες.».Σελ. 5 από 7
«7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής Προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή Προθεσμία). Η συνολική Προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική Προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική Προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.»
7. Από τις ανωτέρω διατάξεις, τον φάκελο του έργου και όσα αναπτύχθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης, προκύπτουν τα εξής:
7.1. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η προθεσμία περαίωσης της κατασκευής του έργου ήταν 16 μήνες και στη συνέχεια ξεκινούσε ο χρόνος παρακολούθησης λειτουργίας και συντήρησης του έργου, διάρκειας 36 μηνών, με αμοιβή της αναδόχου από την ίδια τη σύμβαση. Λόγω πολλών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου, όπως προκύπτει από τις εγκριθείσες παρατάσεις του έργου που έγιναν «με αναθεώρηση», ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών επεκτάθηκε πέραν της αρχικής προθεσμίας των 16 μηνών. Η ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω αίτηση διάλυσης λόγω παρόδου της οριακής προθεσμίας, την οποία απέρριψε η Υπηρεσία με την προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ένσταση απόφαση και με το αιτιολογικό ότι η ορισθείσα με τη σύμβαση
προθεσμία κατασκευής και παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρησης του έργου (16+36+52 μήνες) είναι ενιαία καθώς πρόκειται για μία σύμβαση με άρθρο 1 (κατασκευαστικές εργασίες) και άρθρο 2 (παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρησης) και ως εκ τούτου η προθεσμία επί της οποίας υπολογίζεται η οριακή, είναι αυτή των 52 μηνών και όχι των 16 που επικαλείται η ανάδοχος. 
7.2. Η από 21.12.2017 σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της αναδόχου
αφορά την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου, συνολικού ποσού 20.826.535,59€, που περιλαμβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής, διάρκειας 16 μηνών όσο και τις εργασίες παρακολούθησης Λειτουργίας και Συντήρησης, διάρκειας 36 μηνών, ήτοι συνολικά 52 μήνες.
7.3. Η λεκτική διατύπωση ̈συνολική προθεσμία ̈ των 16 μηνών, που αναφέρεται στο άρθρο 8.2.1 της Ε.Σ.Υ., και είναι η προθεσμία των εργασιών Κατασκευής – Μελέτες, έρευνες », οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του χρονικού διαστήματος των 16 μηνών περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την:
- εκτέλεση της γεωφυσικής έρευνας θαλάσσιου πυθμένα και τις τοπογραφικές αποτυπώσεις,
- εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής,
- πλήρη κατασκευή των έργων,
- εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης,
εργασίες για τις οποίες η συνολική προθεσμία είναι πράγματι 16 μήνες, η οποία όμως δεν είναι η συνολική προθεσμία της σύμβασης.
Αντίθετα, η αρχική συμβατική προθεσμία της Σύμβασης είναι η προθεσμία εκτέλεσης όλων των εργασιών, των εργασιών δηλαδή των άρθρων 1 & 2, που περιλαμβάνονται στο οικονομικό αντικείμενο του από 21-12-2017 συμφωνητικού, που είναι το πρώτο σε ισχύ τεύχος της σύμβασης, οριζομένης σε αυτό συνολικής προθεσμίας 52 μηνών.
7.4. Στην προκειμένη περίπτωση που η συνολική αρχική συμβατική περαίωση του έργου ανέρχεται σε 52 μήνες, η οριακή προθεσμία περαίωσης του έργου υπολογίζεται ως εξής:
Εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (21-04-2022) εγκρίθηκαν οι κάτωθι παρατάσεις προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου:
1. Με την αρ.1969/7-9-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση κατά (92) ημέρες δηλαδή μέχρι 31-12-2021.
2. Με την υπ ́αριθ.302/15-2-2022 όμοια απόφαση εγκρίθηκε παράταση κατά (174) ημέρες δηλαδή μέχρι 23-6-2022.
Δηλαδή εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας εγκρίθηκε παράταση 92+174=266 ημέρες.
3. Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα της αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, δηλαδή:
Αρχική συμβατική προθεσμίας 52 μήνες =52χ30 = 1560 ημέρες + οι παρατάσεις εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας 266 ημέρες, σύνολο 1826 ημέρες.
Επομένως, η οριακή προθεσμία του έργου, ορθώς υπολογιζόμενη, είναι : 
Αρχική συμβατική προθεσμία + 1/3 της συνολικής προθεσμίας1560 ημέρες +1826/3 ημέρες = 2169 ημέρες.
Σύμφωνα με τα ανωτέρα η οριακή προθεσμία του έργου είναι η 04.12.2024 και όχι 27.07.2020, όπως λανθασμένα επικαλείται η ανάδοχος,
8. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αίτημα της αναδόχου είναι απορριπτέο ως αβάσιμο.
Αποφασίζουμε: Την απόρριψη της από 08.03.2023 ένστασης της «T.E. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», ως αβάσιμης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβανομένης υπόψη και της σπουδαιότητας του έργου και του γεγονότος ότι το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης και καθώς οι απομένουσες εργασίες αφορούν στην προστασία του αγωγού και η διακοπή τους θα εγκυμονούσε κίνδυνο και θα οδηγούσε στην αδυναμία ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Την απόφαση υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Γκόλιας.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png