Ψηφίστηκε από το ΠΕ.ΣΥ. η 3η τροποποίηση - παράταση της σύμβασης, για τις μελέτες του κλειστού στο κτήμα Γκίκα. Η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 5/6/2019!

DSC_0051-ktima-gika.JPG

Στις 5 Ιουλίου 2023, στη συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ. Αττικής συζητήθηκε το θέμα για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η πρώτη προγραμματική είχε υπογραφεί στις 5/6/2019!

Αρκεί να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μία προγραμματική σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί στις 5/6/2019 και είχε διάρκεια 19 μήνες. Από τότε πέρασαν χρόνια, χρειάστηκαν τρεις τροποποιήσεις - παρατάσεις, εκ των οποίων η δεύτερη έληγε στις 5/7/2023. Πρόκειται για τις μελέτες του κλειστού γυμναστηρίου στο κτήμα Γκίκα. 

Η προκήρυξη για τις μελέτες του κλειστού γηπέδου στο κτήμα Γκίκα είχε δημοσιευθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 10 Νοεμβρίου 2020 έγινε γνωστό από την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι ήταν άγονος ο διαγωνισμός. Η πρώτη τροποποίηση είχε ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2021Ακολούθησε ένας ακόμη άγονος διαγωνισμός.

Η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού και το διαδικαστικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2021 με την 39/2021 απόφασή της, η επιτροπή είχε αποφασίσει ομόφωνα την "Την τροποποίηση της υπ αριθ. 14/2021 από 29-01-2021 απόφασης της Ο.Ε, ως προς το τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού της 3ης επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, από ανοιχτό ηλεκτρονικό ΕΣΗΔΗΣ σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Άρθρο 32 παρ 2 α του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σκεπτικό της παρούσας απόφασης, του εν λόγω διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας Εκτιμώμενης αξίας 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) CPV : 71320000-7". Αυτό που είχε αποφασίζει τότε η Οικονομική Επιτροπή, στην συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2021, είναι ότι για την 3η επαναλαμβανόμενη διαδικασίας, από ανοιχτό ηλεκτρονικό, η διαδικασία θα πάει σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε μία αναλυτική παρουσίαση του Aegina Portal από το Δεκέμβριο του 2021, που περιγράφει την διαδικασία μέσα στην οποία έχει κινηθεί το έργο. (το έργο των μελετών).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον - ειδικά για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το έργο των μελετών - έχει το ιστορικό, που αποτελεί μέρος της εισήγησης που πέρασε ως θέμα από το ΠΕ.ΣΥ.

Σύμφωνα με τις με αρ. 184/2022 και 185/2022 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής η μελέτη με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας"είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023.4 Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 99.927,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9762.08.057) στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας στις 5-6-2019, με χρονική διάρκεια 19 μήνες και δυνατότητα παράτασης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σκοπός της μελέτης είναι η συμπλήρωση υφιστάμενων μελετών ώστε να καταστεί ώριμο το έργο της κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου με αθλητικές εγκαταστάσεις, στο ακίνητο "Γκίκα" στη νήσο Αίγινας. Η μελλοντική κατασκευή του έργου θα δώσει λύση στο πρόβλημα έλλειψης αθλητικών χώρων της περιοχής. 

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από τον Δήμο Αίγινας με ανάδοχο σχήμα τις "Ανάπλαση Α.Ε. Γεωσχεδιασμός ΙΚΕ Υπηρεσίες Γεωλογίας και Περιβάλλοντος" και ύψος εργολαβικής σύμβασης ποσού 97.894,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ημερομηνία ανάθεσης την 7-7-2022

Οι μελέτες εκπονούνται ενώ έχει δοθεί παράταση περαίωσης των μελετητικών εργασιών από το δήμο Αίγινας έως την 1/7/2023 σύμφωνα με το από 31/5/2023 4ο ενημερωτικό σημείωμα προόδου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Με το υπ’ αρ. 708598/9-6-2023 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ζητήθηκε επιπλέον παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες. 

Ποιες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, τι πρέπει να γίνει με το τοπικό ρυμοτομικό.

Μέχρι και σήμερα, έχουν εγκριθεί η γεωλογική, γεωτεχνική μελέτη ενώ αναμένεται να ελεγχθεί η αρχιτεκτονική για την εκπόνηση της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του κλειστού γυμναστηρίου για τις οποίες θα δοθεί εντολή έναρξης από την υπηρεσία. Υπάρχει επίσης ανάγκη υποστήριξης του δήμου από τους μελετητές για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια του έργου. 

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 5/6/2019 Προγραμματικής Σύμβασης με το 4ο πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο των μελετών.

Η εισήγηση που ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΠΕ.ΣΥ. αναφέρει τα ακόλουθα:

Α. Την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 "Χρονική διάρκεια της σύμβασης - χρονοδιάγραμμα" όπως ισχύει, ως εξής:

Από: «Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8»

Σε: «Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή αυτής. Η σύμβαση
μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα δύο (42) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8»

Β. Την παράταση κατά δώδεκα (12) μήνες της χρονικής ισχύος της από 5/6/2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις από 19/2/2021 και από 2/3/2022 υπογεγραμμένες τροποποιήσεις- παρατάσεις αυτής, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 5/7/2024. 

Γ. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 5-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 5/6/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις από 19/2/2021 και από 2/3/2022 υπογεγραμμένες τροποποιήσεις- παρατάσεις.

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστήριου Αίγινας».

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται ότι στις 26 Απριλίου 2023, είχε συζητηθεί το αίτημα του αναδόχου του έργου (των εταιρειών που την αποτελούν) για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών κατά έξι ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-07- 2023, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, που δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, καθώς από τον έλεγχο αλλά και την αλλαγή της νομοθεσίας απαιτήθηκε επικαιροποίησή της. Επίσης, στην ίδια εισήγηση (που γίνεται από την  Τ.Τ.Υ.Ν.Δ)  αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα το αντικείμενο της μελέτης γεωλογικής καταλληλόλητας και η γεωτεχνική μελέτη.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png