Η Αίγινα και το Αγκίστρι στο διαγωνισμό των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

apofasi-plimmires.jpg
Σε τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2023, μία από τις αποφάσεις και πιο συγκεκριμένα η Α22/Σ32/2023, αφορούσε την Ορθή Επανάληψη της απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προκήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση «Τοπικών πολεοδομικών σχεδίων - μελετών για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας (Α κύκλου).»  Το τμήμα 12 της απόφασης αφορούσε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 

Πιο συγκεκριμένα:
 
Τμήμα 12: Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 662.774,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 869/3-10-2023-§2.1.1) της Υπηρεσίας, αποφασίζει την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την εκπόνηση «Τοπικών πολεοδομικών σχεδίων - μελετών για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας (Α κύκλου).» βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά
παρακάτω:

● Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ / ΔΠΟΛΣ / 72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής.
● Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017).
● Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ, με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων
γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020.
● Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση,
περιοχών της πρότασης του ΤΧΣ, βάση των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017). Μέσα στην μελέτη περιλαμβάνεται η Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74, του Ν.4030/2011, του
Ν.4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και η Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Η Διοικούσα Επιτροπή, εγκρίνει την συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (13.290.332,70 €) πλέον ΦΠΑ.41
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν»
 
Ακολούθως, με την απόφαση 23/Σ32/2023, η Επιτροπή ενέκρινε την μεθοδολογία για την προκήρυξη των διαγωνισμών Διαγωνισμών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Α Κύκλου με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής/
 
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 869/3-10-2023-§2.1.1) της Υπηρεσίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων μελετών σε τμήματα άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση των ακόλουθων δώδεκα (12) Τμημάτων υπό τους αντίστοιχους τίτλους".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png