Υπογράφηκε η σύμβαση για την τοποθέτηση 5.000 υδρομέτρων και συστήματος, τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, αξίας 2.263.775 ευρώ.

ydrometra-simvasi.jpg

Υπογράφηκε χθες 25 Οκτωβρίου 2023, από το δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της ένωσης των οικονομικών φορέων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου με τ;iτλο: “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, συνολικού κόστος  2.263.775 ευρώ (1.825.625,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%) .  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα έργα που θα υλοποιήσει ο Δήμος της Αίγινας το επόμενο διάστημα. Φορέας της χρηματοδότησης του έργου είναι το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".  
 
To Aegina Portal έχει παρουσιάσει εκτενώς την πορεία αυτού του έργου, η ένταξη του οποίου έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2021. Τα σχετικά links παρατίθενται στο τέλος του άρθρου.
 
Αντικείμενο της σύμβασης:
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας». Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, καταναλώσεις, διαχείριση ενέργειας, κ.λπ.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της Διακήρυξης, περιλαμβάνει τις
κάτωθι εργασίες:
  • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
  • Την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) με προμήθεια και εγκατάσταση 5.000 υδρομέτρων με έξοδο παλμού και ασύρματο μεταδότη παλμών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.
  • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
  • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.
  • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
  • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.
  • Δωρεάν εγγύηση/συντήρηση καλής λειτουργίας για διάστημα 24 μηνών μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος) όπως αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.
 
Ο φορέας χρηματοδότησης του έργου:
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 63.7312.05 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 του φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας” η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6598/22-10- 2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΞ46ΜΤΛ6-107) του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης Π.Δ.Ε. 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε

Διάρκεια της σύμβασης και χρόνος παράδοσης:
 
Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες (12 μήνες για την παράδοση του συστήματος και 2 μήνες δοκιμαστική λειτουργία), ήτοι από την υπογραφή της και μέχρι 24/12/2024.
 
Σχετικά δημοσιεύματα για το έργο από το Aegina Portal, μπορείτε να διαβάσετε στους ακόλουθους συνδέσμους:
 
 
 
 
 
 
Σχετικές συνεδριάσεις επιτροπών:
 
 
 

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal. 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png