Επανεκκίνηση για το Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου. Δημοσιεύθηκε σήμερα η περίληψη της προκήρυξης για το διαγωνισμό.

apofasi-plimmires.jpg
 
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Aegina Portal στις 18 Οκτώβριου 2023, η Αίγινα και το Αγκίστρι θα ήταν στο διαγωνισμό των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε τακτική συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2023.
 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σήμερα, σχεδόν δυόμιση χρόνια, μετά την πρώτη, εκείνη δημοσίευση του διαγωνισμού τον Αύγουστο του 2021 - ενός διαγωνισμού που δεν οδήγησε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα - δημοσιεύθηκε η περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των ορίων του ν. 4412/2016,  για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου.

Ο τίτλος της μελέτης είναι: "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αγκιστρίου και Δήμου Αίγινας". Προφανώς, υπάρχει και μία μικρή διαφοροποίηση στο λεκτικό του τίτλου, ώστε αυτή να διαφοροποιείται από την προηγούμενη.
 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στα όρια των Δήμων Αγκιστρίου και Αίγινας όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
 
● Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής.
● Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017).
● Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ,  με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του Ν4759/2020.
● Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 §2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΠΣ, βάσει των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/152-2017). Μέσα στην μελέτη περιλαμβάνεται η Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, του Ν4030/2011, του Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και η Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάσει των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
 
Εκτιμώμενη Αξία: 662.774,84 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων) 
205.301,14 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές Μελέτες),  
205.301,14 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες),  
35.190,17 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες),  
98.778,63 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες)  
43.715,19 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων),  
52.210,41 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας)  και
22.278,15 ευρώ για πρόσθετη καταβολή πριμ (4%)
 
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: τριάντα έξι (36) μήνες.  
 
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:  
1. Για την υποβολή των εργασιών του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης, δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
2. Για την υποβολή των εργασιών του 2ου Σταδίου της Α’ Φάσης, οκτώ (8) μήνες από την οριστική παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για το 2ο Στάδιο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGenerationEU ΠΔΕ – ΣΑΤΑ 075 "Πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις".
 
Υπενθυμίζεται ότι η Αίγινα και το Αγκίστρι βρίσκονταν μαζί στον πρώτο κύκλο των 12 πιλοτικών μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχε κάνει στις 2 Αυγούστου 2021 ο αρμόδιος υφυπουργός του ΥΠΕΝ, Νίκος Ταγαράς. Η προκήρυξη για τις μελέτες των πρώτων 12 Τοπικών Πολεοδομιών Σχεδίων της χώρας είχε εκδοθεί λίγες ημέρες αργότερα.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png