Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αίγινας με θητεία από 16/01/2024 έως 31/12/2024.

apofasi-dimarxou-proslipseis-2024.jpg
Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση 64/2024 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, με την οποία ορίζει τους αντιδημάρχους για την περίοδο από 16/01/2024 έως 31/12/2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι αντιδημαρχίες είναι πέντε και οι αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν:
 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης & Αποχέτευσης ο κ. Αντώνης Μούρτζης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ο κ. Στέλιος Θεριανός
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ο κ. Νίκος Μαρίνος
Άμισθος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας ο κ Σωκράτης Δούκας
 
Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:
 
Ι) Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας με θητεία από 16/01/2024 έως 31/12/2024, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

Α) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. Δημήτριος Καραγιάννη του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από: α) τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και β) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών, την συντήρηση-επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων 3. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της διαχείρισης
βοσκοτόπων και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Β) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης & Αποχέτευσης τον κ. Μούρτζη Αντώνιο του Ιωάννη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Γ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής τον κ. Θεριανό Στυλιανό του Νικολάου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας και διαχείρισης των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων και εκτός της εποπτείας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
2. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτωντου και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
3. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Δ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού τον κ Μαρίνο Νικόλαο του Χαράλαμπου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

1. Τη μέριμνα του σχεδιασμού και την εισήγηση για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
2. Τη μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους.
3. Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στον τομέα του αθλητισμού.
4. Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα του αθλητισμού.
5. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
6. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

ΙΙ) Ορίζουμε ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας τον κ Σωκράτη Δούκα του Γεωργίου, με θητεία από 16/01/2024 έως 31/12/2024, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

1. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στη διοικητική περιφέρεια της νήσου Αίγινας.
2. Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) τη φροντίδα εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.(β) τη φροντίδα υλοποίησης προγραμμάτων:
- Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.
− Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
− Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ) τη φροντίδα πληροφόρησης των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
(ε) την οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΙΙΙ) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

ΙV) Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, δυνάμει του αρ. 3 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ Ά/163).
V) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τακαθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Θεριανό Στυλιανό.
VI) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.
VIΙ) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
VIΙΙ) Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
ΙΧ)Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.

Δήμαρχος 
Ιωάννης Π. Ζορμπάς


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png