Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση γεώτρησης, λόγω της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό.

apofasi-dimotikou-simvouliou-nero.jpg
Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για τη μίσθωση γεώτρησης, λόγω της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2024

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η εισήγηση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα, ότι: "Μετά την αιφνίδια βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού και τη διακοπή της υδροδότησης του Νησιού από την ΕΥΔΑΠ κατά την 24η Ιανουαρίου 2024, η Διοίκηση του Δήμου κλήθηκε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης του νησιού. Η λύση που προκρίθηκε είναι η χρήση των γεωτρήσεων ιδιοκτησίας του Δήμου καθώς και η μίσθωση της ιδιωτικής γεώτρησης, που βρίσκεται στη θέση “Ροδιτσάνο” της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης Αίγινας εντός αγρού εκτάσεως χιλίων οκτακοσίων δώδεκα τετραγωνικών μέτρων (1.812,00 τ. μ.), καθώς και του τεχνικού εξοπλισμού του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης) που βρίσκεται εντός αυτού, προκειμένου ο Δήμος Αίγινας να αντλεί από την υφιστάμενη γεώτρηση κοινόχρηστο νερό, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων της περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ και ΒΑΘΕΟΣ συμπληρωματικά με τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Η παραπάνω ενέργεια κρίνεται αναγκαία και η απευθείας μίσθωση της γεώτρησης κατεπείγουσα για την απρόσκοπτη υδροδότηση της Νήσου Αίγινας μέχρι την επισκευή της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού. Η παραπάνω γεώτρηση επιλέχθηκε καθώς διαθέτει άδεια υδρευτικής χρήσης νερού σε ισχύ".

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι. Εγκρίνει της απευθείας μίσθωσης της γεώτρησης η οποία βρίσκεται στη θέση “Ροδιτσάνο” στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης Αίγινας εντός αγρού εκτάσεως χιλίων οκτακοσίων δώδεκα τετραγωνικών μέτρων (1.812,00 τ.μ.), καθώς και του τεχνικού εξοπλισμού του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης) που βρίσκεται εντός αυτού, προκειμένου ο Δήμος Αίγινας να αντλεί από την υφιστάμενη γεώτρηση κοινόχρηστο νερό, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έναντι του ποσού των 4.000€ μηνιαίως για τη μίσθωση και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την επισκευή της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς και την υποχρέωση εξόφλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα γίνει χρήση της γεώτρησης. Τα έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών βαρύνουν τον εκμισθωτή.

ΙΙ. Η ανωτέρω δαπάνη θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 25.6233.01 (Μίσθωση γεωτρήσεων για ανάγκες του Δήμου) και τον ΚΑΕ 25.6211.01 (Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για λειτουργία γεωτρήσεων). Η Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με την αντίστοιχη καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο ΚΗΜΔΗΣ, λόγω του κατεπείγοντος, θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επισκευή της βλάβης του αγωγού και μετά την κοινοποίηση των λογαριασμών της ΔΕΗ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα κάνει χρήση της γεώτρησης ο Δήμος.

ΙΙΙ. Προ της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης, αλλά και κατά την διάρκειά της ισχύος του, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις – αναλύσεις του παρεχόμενου ύδατος ώστε να διαπιστωθεί ότι η ποιότητα αυτού είναι σύμφωνη με τα όρια και τις προδιαγραφές του νόμου.

ΙV. Η παρούσα θα υποβληθεί άμεσα στην Δημοτική Επιτροπή, ώστε κατά την επόμενη συνεδρίασή της, δυνάμει των διατάξεων του αρ. 26 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/ 06.10.2023) και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/4-6-2010 τ. Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να τεθεί προς έγκριση εισήγηση δεσμευτικής εγγραφής επαρκούς πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 16/2024.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png