Σε αξιολόγηση ο διαγωνισμός για το Πολεοδομικό Σχέδιο Αίγινας και Αγκιστρίου. Υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές, εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού.

polaiodomiko-sxedio.jpg
Δημοσιεύθηκε σήμερα 7 Μαρτίου 2024, το απόσπασμα του πρακτικού από την Τακτική Συνεδρίαση, στις 7 Φεβρουαρίου 2024, της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αίγινας και Αγκιστρίου", με ημερομηνία δημοσίευσης στις 18-12-2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 18-01-2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Υπενθυμίζεται ότι το Aegina Portal στις 18 Δεκεμβρίου 2023, είχε δημοσιεύσει ένα σχετικό άρθρο με τίτλο: "Επανεκκίνηση για το Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου. Δημοσιεύθηκε σήμερα η περίληψη της προκήρυξης για το διαγωνισμό.", ημερομηνία, που συνέπεσε να είναι σχεδόν δυόμιση χρόνια, μετά την πρώτη, εκείνη δημοσίευση του διαγωνισμού τον Αύγουστο του 2021 - ενός διαγωνισμού που δεν οδήγησε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Επιστρέφοντας στην τωρινή διαδικασία αξιολόγησης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σ' αυτόν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα τέσσερις προσφορές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της βαθμολογίας των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και τη συνέχιση του Διαγωνισμού με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων των Οικονομικών Προσφορών που έχει υποβληθεί.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την έγκριση του από 21/02/2024 Πρακτικού Ι αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αίγινας και Αγκιστρίου". 

Επίσης, αποφάσισε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ως άνω διαγωνισμού με την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών που έχουν υποβληθεί. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στα όρια των Δήμων Αγκιστρίου και Αίγινας όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

● Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής.
● Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017).
● Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ, με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του Ν4759/2020.
● Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 §2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της
πρότασης του ΤΠΣ, βάσει των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15- 2-2017). Μέσα στην μελέτη περιλαμβάνεται η Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, του Ν4030/2011, του Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και η Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάσει των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Εκτιμώμενη Αξία: 662.774,84 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων)

205.301,14 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές Μελέτες),
205.301,14 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες),
35.190,17 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες),
98.778,63 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες)
43.715,19 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων),
52.210,41 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) και
22.278,15 ευρώ για πρόσθετη καταβολή πριμ (4%)

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/ΠΔΕ ΣΑΤΑ 075, Ταμείο Ανάκαμψης/ΟΠΣ ΤΑ 5164832.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png