Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024. Το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης.

psifisi-proypologismou.jpg
Το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2024, για την ψήφιση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 57/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΔΑ1Ω68-Ζ0Ζ) με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας έτους 2024, ύστερα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο». Με την απόφαση αυτή η Δημοτική Επιτροπή συνέταξε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο υπό έγκριση προϋπολογισμός έχει συνοπτικά ως εξής:

Έσοδα: 46.096.644,10 €
Έξοδα: 46.064.118,69 €
Αποθεματικό: 32.525,41 € 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • Την υπ’ αριθμ. 57/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΔΑ1Ω68-Ζ0Ζ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
 • Την υπ’ αριθμ. 58/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 980ΙΩ68-ΔΤ5) με την οποία καταρτίσθηκε ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024.
 • Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας επί του προϋπολογισμού οικον. έτους 2024.
 • Το με αρ. πρωτ. 328/23-02-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, έτους 2024.
 • Την υπ. αριθ. 36/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας «Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας, έτους 2024 (ΑΔΑ: Ψ745Ω68-Μ16)».
 • Τα λοιπά έγγραφα στοιχεία του φακέλου του θέματος (αποφάσεις επιβολής ή αναπροσαρμογής τελών, βεβαιώσεις απαιτούμενων αποδοχών προσωπικού, αναλυτική κατάσταση δανείων και βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου κ.ά).
 • Τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72, των παρ. 1-8 του άρθρου 266, των περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63, της παρ. 3 του άρθρου 76 και των παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3463/2006.
 • Το αριθμ. πρωτ. 54240/44368/11.10.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο η ψήφιση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ γίνεται σε μία ειδική για αυτό το σκοπό συνεδρίαση, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι διακριτές.
 • Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από δημοτική πα-ράταξη ή Δημοτικό Σύμβουλο επί της προτεινόμενου σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Τις τοποθετήσεις, απόψεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει με 14 θετικές ψήφους επί 21 ψηφισάντων μελών

Ι.- Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024 έχει συνοπτικά ως εξής:

Έσοδα: 46.096.644,10 €
Έξοδα: 46.064.118,69 €
Αποθεματικό: 32.525,41 € 

ΙΙ.- Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως απαιτείται, για έλεγχο.

ΙΙΙ.- Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλεξίου Σίλα, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Πούντος Φώτιος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης και Ντελής Αντώνιος ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.  43/2024Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png