Ο κ. Νίκος Βλαστός ορίστηκε εκπρόσωπος του Δήμου, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τον υποθαλάσσιο αγωγό. 

nikos-vlastos.jpg

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Βλαστός ορίστηκε, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2024, εκπρόσωπος του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας. Αναπληρωτής του κ. Βλαστού ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Μπήτρος. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Σημειώνεται ότι για την συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Δήμος Αίγινας είχε αποστείλει στην Περιφέρεια σχετικό έγγραφο στις 13-02-2024. Ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευστράτιος Παγωτέλης, απάντησε στο εν λόγω έγγραφο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανασυγκρότησης της Επιτροπής:

"Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού έγγραφου σας με το οποίο ζητήσατε τη σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος σας ενημερώνουμε ότι μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται ανασυγκρότηση της εν λόγω επιτροπής. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι για την ανασυγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης τη προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος θα πρέπει, με απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου, να ορίσετε εκπροσώπους του Δήμου σας και να αποστείλετε την σχετική απόφαση στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής". 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης για τον υποθαλάσσιο αγωγό, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα ακόλουθα:

10.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε  ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

10.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και ειδικότερα συµφωνεί µε πρακτικό της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωµής.
10.1.2 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης.
10.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
10. 2 Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
10.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
10.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
10.2.3 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα µέλη της.
10.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αίγινας και κατά περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
10.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει αιτιολογηµένα για κάθε θέµα µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.
10.2.6 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου Αίγινας.
10.2.7 Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν µε αποφάσεις της.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png