Θετική η γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ στην συμπληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα αντιπλημμυρικά έργα. 

meleti-antiplymmirikon-ergon.jpg
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2024, συζητήθηκε το θέμα "Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) - κατόπιν συμπλήρωσης αυτής- «Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων στα Ρέματα: Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή και Λεύκη ν. Αίγινας».


Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συζήτηση του θέματος δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από καμία παράταξη. Αρνητικά ψήφισε η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης. Το  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έλαβε υπόψιν του την υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, επίσης, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού που εστάλησαν (δύο από την Αίγινα).

 

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρεις καταρχήν Φάσεις: Κατά την Α’ Φάση θα εκπονηθούν οι Τοπογραφικές εργασίες και Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες. Μετά την έγκριση των υποστηρικτικών μελετών της Α’ Φάσης, θα εκπονηθεί η Υδραυλική Προμελέτη των Έργων Διευθέτησης καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Β’ Φάση). Στην Υδραυλική Προμελέτη θα περιλαμβάνεται και ο υπολογισμός των γραμμών οριοθέτησης για πλημμυρικές παροχές περιόδου επαναφοράς 50 ετών. Μετά την έγκριση των μελετών της Β’ Φάσης και την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ, θα συνταχθεί η Οριστική Μελέτη των Έργων (Γ’ Φάση).

Διαβάστε περισσότερα...  

 

Η πορεία του έργου έργου όπως έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα από το Aegina Portal:

 

Το έργο προστέθηκε στον πίνακα εκτελεστέων της Περιφέρειας Αττικής τον Ιούνιο του 2014. Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε τον Ιούνιο του 2018.

Στις 24 Ιουνίου 2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδρίασε με ένα από τα θέματα την έγκριση 4ης Τροποποίησης Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, του οικονομικού έτους 2014. Ανάμεσα στον πίνακα με τα νέα έργα, με ίδια χρηματοδότηση, περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη, με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. Έτσι με την 238/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης του θέματος στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΚΑΕ 9762.08.012.

Τον Νοέμβριο του 2015 η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, δημοσίευσε την προκήρυξη για το έργο με τίτλο: "Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή Ν. Αίγινας και Λεύκη Ν. Αίγινας".

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2016 από την αρμόδια επιτροπή από ης Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στην παρουσίαση που ακολουθεί από το Aegina Portal, για λόγους ενδιαφέροντος, ως περιοχή μελέτης αναφέρονται τα στοιχεία που αφορούν την Αίγινα.

Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν τότε 11 προφορές. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού έχει ημερομηνία 11/03/2016 και το Πρακτικό ΙV 20/06/2018.

 

Σημειώνεται, ότι για λόγους ενδιαφέροντος, στο κείμενο που ακολουθεί και αποτελεί μέρος του εγγράφου της απόφασης 57/2024 του ΠΕ.ΣΥ. Αττικής, παρουσιάζονται τα τμήματα που αφορούν την Αίγινα. 

 

Μη τεχνική περίληψη:

Η μελέτη αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων στα Ρέματα: Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή και Λεύκη ν.
Αίγινας. 

Το ρέμα Λεύκης διακρίνεται σε δυο κλάδους, τον κλάδο του ρέματος Λεύκης και αυτόν του ρέματος Ρουφέας. Και οι δύο αυτοί κλάδοι διατρέχουν το νησί της Αίγινας από ανατολή προς Δύση, συμβάλλουν στα νοτιοανατολικά της πόλης. Γενικά στο μεγαλύτερο
τμήμα του ρέματος της Λεύκης είναι εμφανής η επίδραση από τις κάθε είδους ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Το ρέμα Σκοτεινής Αίγινας εκτείνεται στα νότια της πόλης της Αίγινας. Το ανάντη τμήμα του είναι διαμορφωμένο, ενώ όσο πλησιάζει τον αστικό ιστό, είναι εμφανείς οι πιέσεις από τις ιδιοκτησίες και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Υπάρχουν τεχνικά στις
διασταυρώσεις με το οδικό δίκτυο, όχι όλα σε καλή κατάσταση. Κατά τμήματα υπάρχουν υποσκαφές, εμπόδια από δίκτυα που διέρχονται εγκάρσια και μερική επένδυση με σκυρόδεμα. Στο μεγαλύτερο τμήμα της όμως η διατομή είναι ανεπένδυτη, με
διαμορφωμένα πρανή και παρόχθια βλάστηση. Τα υπό μελέτη έργα διευθέτησης προτείνονται στα εξής τμήματα των υπό υπόψη ρεμάτων:

  • Διευθέτηση του ρέματος Λεύκης Αίγινας και του συμβάλλοντος ρέματος Ρουφέα, μήκους περίπου 3,5 χλμ.
  • Διευθέτηση του ρέματος Σκοτεινής Αίγινας σε μήκος 4,3 χλμ. περίπου.

Με τα προτεινόμενα έργα αποκαθίσταται η ομαλή υδραυλική λειτουργία των ρεμάτων καθώς εξασφαλίζεται το απαιτούμενο εύρος της κοίτης για την ομαλή διέλευση της πλημμυρικής παροχής ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται και τα πρανή της κοίτης από τη
διάβρωση.

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας των ρεμάτων Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων και Σκοτεινή & Λεύκη ν.
Αίγινας, ώστε να μειωθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της περιοχής μελέτης.


Επιπλέον, υπάρχει αναγκαιότητα οριοθέτησης των προαναφερθέντων ποταμών και ρεμάτων, ώστε αφενός να προβλεφθούν οι απαιτούμενες ζώνες διέλευσής τους και αφετέρου να σταματήσει η καταπάτησή τους. Συνοπτικά, η αναγκαιότητα κατασκευής των
έργων διευθέτησης αλλά και οριοθέτησης, προκύπτουν ως απόρροια των εξής παραγόντων:


Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι το υπό μελέτη έργο συνάδει με το πνεύμα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί πλημμυρών και καλύπτει τις ανάγκες που θέτει η Οδηγία αυτή. Τέλος, η μελέτη θα συμβάλει στην επίτευξη
των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αλλά και του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης δεδομένου ότι συμβάλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες.


Η ολοκλήρωση των υπό μελέτη έργων αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Η κατασκευή των έργων διευθέτησης και η οριοθέτηση των υπό μελέτη ρεμάτων θα έχει θετικές επιδράσεις για την τοπική κοινωνία, καθώς θα
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής αφού θα λυθεί το σημαντικό πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, κάτι που θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, με συνεπαγόμενες θετικές επιδράσεις
τόσο για την οικονομία τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Στόχος και σκοπιμότητα:

Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του εξεταζόμενου έργου ή δραστηριότητας Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας των ρεμάτων Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης
Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων και Σκοτεινή & Λεύκη ν. Αίγινας, ώστε να μειωθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, υπάρχει αναγκαιότητα οριοθέτησης των προαναφερθέντων ποταμών και
ρεμάτων, ώστε αφενός να προβλεφθούν οι απαιτούμενες ζώνες διέλευσής τους και αφετέρου να σταματήσει η καταπάτησή τους. Συνοπτικά, η αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διευθέτησης αλλά και οριοθέτησης, προκύπτουν ως απόρροια των εξής
παραγόντων:

  • Aνάγκης οριοθέτησης της κοίτης των ρεμάτων και προστασίας τους από καταπατήσεις
  • Έντονης οικονομικής και γενικότερα αναπτυξιακής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή και συνεπακόλουθης αλλαγής στις χρήσεις γης
  • Διασταύρωσης των ρεμάτων με πολλούς δρόμους μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας, όπου για τις διαβάσεις έχουν κατασκευασθεί μικρά τεχνικά, τα οποία όμως μπορεί να είναι ανεπαρκή για την διέλευση των απορροών.
  • Της θεσμοθετημένης υποχρέωσης της Πολιτείας για την αντιπλημμυρική προστασία υποδομών, περιουσιών και ζωών, συνδεόμενη και με βασικές συνταγματικές διατάξεις. 

Η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί αντιπλημμυρικής προστασίας εξειδικεύει τη μεθοδολογία και τους όρους μείωσης του κινδύνου καταστροφών από πλημμύρες και απαιτεί από τις χώρες - μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα των πλημμυρών με τη
μεθοδολογία της εκτίμησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης και της διαχείρισής της. Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι το υπό μελέτη έργο συνάδει με το πνεύμα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί πλημμυρών και
καλύπτει τις ανάγκες που θέτει η Οδηγία αυτή. Τέλος, η μελέτη θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αλλά και του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης δεδομένου ότι συμβάλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από
πλημμύρες.

 

Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο: 
Η ολοκλήρωση των υπό μελέτη έργων αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Η κατασκευή των έργων διευθέτησης και η οριοθέτηση των υπό μελέτη ρεμάτων θα έχει θετικές επιδράσεις για την τοπική κοινωνία,
καθώς θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής αφού θα λυθεί το σημαντικό πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, κάτι που θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, με συνεπαγόμενες θετικές
επιδράσεις τόσο για την οικονομία τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Ιστορική εξέλιξη του έργου:

Η μελέτη εκπονείται σε συνέχεια της απόφασης 1754 / 2018 της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της οποίας ανατίθεται η εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων στα Ρέματα: Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή και Λεύκη ν. Αίγινας" και στο πλαίσιο της σύμβασης, η οποία υπεγράφη μεταξύ του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης των κατωτέρω γραφείων μελετών και της Περιφέρειας Αττικής.

 

Η ΜΠΕ των έργων Διευθέτησης για την αντιπλημμυρική προστασίας των ρεμάτων που αναφέρονται παραπάνω, συντάσσεται σε συνέχεια της υπογραφής του από 01-10-2018 (ΑΔΑΜ : 18SYMV003849074 2018-10-16) Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου σύμπραξης μεταξύ των μελετητικών γραφείων:  

 

  • Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 
  • Γεώργιος Κρητσωτάκης του Μιχαήλ 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω σύμβασης η ομάδα μελέτης κατέγραψε και αξιολόγηση την κατάσταση της περιοχής μελέτης, καθόρισε τα δεδομένα σχεδιασμού, προσεγγίστηκαν, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις και τεχνολογίες για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και συντάχθηκε η παρούσα μελέτη. 

 

Οικονομικά στοιχεία:

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων Διευθέτησης Ρεμάτων Λαύκης – Ρουφέα Ν Αίγινας: 6.035.000,00 ευρώ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων Διευθέτησης Ρέματος Σκοτεινής Ν Αίγινας: 3.200.000,00 ευρώ

 

Υφιστάμενη κατάσταση:

 

Ρέμα Λεύκης Αίγινας
Το υπό μελέτη ρέμα διακρίνεται σε δυο κλάδους, το ρέμα Λεύκης και το ρέμα Ρουφέας. Και οι δύο αυτοί κλάσοι διατρέχουν το νησί της Αίγιαπό ανατολή προς Δύση, συμβάλλουν στα νοτιοανατολικά της πόλης. Γενικά στο μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος της Λεύκης24
είναι εμφανής η επίδραση από τις κάθε είδους ανθρωπογενείς δραστηριότητες (χώρος ελέυθερης απόρριψης σκουπιδιών), τοπικές κοιτοστρώσεις, μάντρες σε επαφή κ.α.) Όλα αυτά εναλλάσσονται με τμήματα με δέντρα, θάμνους και καλαμιές.
Απο το σημείο συμβολής των ρεμάτων και κατάντη η ενιαία κοίτη εκφυλίζεται και στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Αίγινας έχει κυριολεκτικά «εξαφανιστεί». Στη συνέχεια τοο ρέμα Λεύκης απαντάται στα δεξιά της οδού Λεύκης στην συμβολή της με την οδό
Καποδιστρίου. Φαίνεται πόσο πολύ έχει εκφυλιστεί η κοίτη. Κατάντη αυτού του σημείου το ρέμα εξαφανίζεται. Όπως είναι φυσικό η περιοχή κατακλύζεται ακόμα και με μικρής έντασης βροχοπτώσεις. Οι απορροές κατακλύζουν τις οδούς Καποδιστρίου και
Γυμναστηρίου και τις παράπλευρες ιδιοκτησίες και καταλήγουν στη θάλασσα. Για την προστασία τους οι παρόδιοι ιδιοκτήτες έχουν ανοίξει οπές ακόμα και στις μάντρες των σπιτιών, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν διέξοδο οι επιφανειακές απορροές που
«συλλέγονται» στην οδό Καποδιστρίου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης είναι οι συνεχόμενες οπές στον περιμετρικό τοίχο του Γυμνασίου. 


Στην παραλιακή οδό διακρίνονται διάσπαρτα φρεάτια υδροσυλλογής, τα οποία όμως συλλέγουν μόνο τοπικά όμβρια από το οδόστρωμα του δρόμου. 


Το ρέμα Ρουφέας στο πιο κατάντη τμήμα δηλαδή πλησίον της συμβολής του με το ρέμα Λεύκης έχει σχετικά ήπιες κλίσεις και αρκετά μεγάλη διατομή. Σχεδόν όμως σε όλο το υπόλοιπο τμήμα του, η διατομή του είναι αρκετά μικρή, οι κλίσεις γίνονται πιο έντονες και
σε αρκετά σημεία στην κοίτη του παρατηρείται είτε έντονη στερεοπαροχή είτε σε άλλα σημεία έντονη διάβρωση. Γενικά από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής το ρέμα Ρουφέας την τελευταία τουλάχιστον 10ετία δεν έχει δώσει κάποια πλημμύρα η οποία να
δημιούργησε προβλήματα σε κατοίκους και ιδιοκτησίες.


Το ρέμα Λεύκης από την οδό Λεύκης και ανάντη έχει μια αρκετά καλά σχηματισμένη διατομή, η οποία είναι και πολύ εύκολα προσβάσιμη για τουλάχιστον 1.000μ ανάντη της οδού Λεύκης που έχει μετατραπεί σε οδό πρόσβασης των ιδιοκτησιών των κατοίκων.
Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση των δύο ρεμάτων παρουσιάζεται παρακάτω από ανάντη προς κατάντη (χιλιομέτρηση υφιστάμενης κατάστασης) :

Ρέμα Λεύκης:
ΧΘ 3+258.68 – ΧΘ 3+150.00 Είναι το πλέον ορεινό τμήμα της μισγάγγειας του ρέματος.
Εχει κατεύθυνση βορειοδυτική και σχετικά έντονη κατά μήκος κλίση 10%. Το ρέμα έχει υποστεί πιέσεις από καλλιεργούμενες ιδιοκτησίες. Πλημμυρίζει αυτές τις εκτάσεις. Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η κοίτη του ρέματος.__
ΧΘ 3+150.00 – ΧΘ 3+018.19 Εξακολουθεί να έχει κατεύθυνση βορειοδυτική με αρκετά ηπιότερη κατά μήκος κλίση 4%. Το ρέμα και σε αυτό το τμήμα, έχει υποστεί πιέσεις από καλλιεργούμενες ιδιοκτησίες. Χαρακτηριστικά εμφανίζεται κανονικά η κοίτη του
μόλις για περίπου 10 μέτρα περί την ΧΘ 3+068. Πλημμυρίζει αυτές τις εκτάσεις. Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η κοίτη του ρέματος.
ΧΘ 3+018.19 – ΧΘ 2+960.00 Το ρέμα έχει περιοριστεί στην αριστερή του όχθη από μαντρότοιχο που προφυλάσσει παρακείμενη ιδιοκτησία απο πλημμυρικά φαινόμενα. Η κατά μήκος κλίση είναι περίπου 3% . Σήμερα η κοίτη του ρέματος μάλλον
χρησιμοποιείται ως μονοπάτι.
ΧΘ 2+960.00 – ΧΘ 2+875.00 Το ρέμα έχει εξαφανιστεί . Στην αριστερή του «όχθη» εξακολουθεί να υπάρχει ο μαντρότοιχος που οριοθετεί την παρακείμενη ιδιοκτησία. Δεξιά αυτού η έκταση καλλιεργείται μέχρι το υφιστάμενο τεχνικό αφου το ρέμα έχει
τελείως επιχωθεί.
ΧΘ 2+875.00 – ΧΘ 2+868.00. Είναι το υφιστάμενο τεχνικό διάβασης του ρέματος από ασφάλτινη οδό. Είναι Ορθογωνικής Διατομής 2.70 x 1.40. Σύμφωνα με την κατάσταση του ρέματος ουσιαστικά είναι το «αρχικό φρεάτιο κεφαλής» του ρέματος.25
ΧΘ 2+868.00 – ΧΘ 2+640.00. Το ρέμα ακολουθεί κατεύθυνση βορειοδυτική κάνοντας ευρείς μαιανδρισμούς. Η κοίτη και οι εκατέρωθεν όχθες είναι σαφείς. Η κατά μήκος κλίση είναι 5%.
Πλημμυρίζει εντός της ευρείας κοίτης.
ΧΘ 2+640.00 – ΧΘ 2+400.00 Η κοίτη του ρέματος εξακολουθεί να έχει κατεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική κάνοντας μαιανδρισμούς. Η κατά μήκος κλίση παραμένει ήπια. 
Πλημμυρίζει εντός της ευρείας κοίτης.
ΧΘ 2+400.00 – ΧΘ 2+253.16 Το ρέμα ακολουθεί κατεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική  κάνοντας μαιανδρισμούς. Στα τελευταία 50 μέτρα μέχρι υφιστάμενο τεχνικό, η κοίτη έχει υποστεί παρεμβάσεις με την κατακευή χωματόδρομου. Η κλίση είναι μικρή με
αποτέλεσμα η περιοχή ανάντη του τεχνικού να πλημμυρίζει. 
ΧΘ 2+253.16 – ΧΘ 2+247.74. Είναι το υφιστάμενο τεχνικό διάβασης του ρέματος από ασφάλτινη – τσιμεντοστρωμένη οδό. Είναι Ορθογωνικής Διατομής 3.70 x 2.30.
Επαρκεί για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής.
ΧΘ 2+247.74 – ΧΘ 2+086.33. Το ρέμα ακολουθεί κατεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική κάνοντας ευρείς μαιανδρισμούς. Οι εκατέρωθεν όχθες είναι απότομες. Η μέση κατά μήκος κλίση είναι σχετικά ήπια 3%. Πλημμυρίζει εντός της ευρείας κοίτης.
ΧΘ 2+086.33 – ΧΘ 1+918.69. Το ρέμα εξακολουθεί να έχει κατεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική. Στο τμήμα αυτό παρατηρούνται κατασκευές στις εκατέρωθεν όχθες. Σε όλο το μήκος της αριστερής όχθης υπάρχει κατασκευασμένος τοίχος από σκυρόδεμα.
Αντίστοιχα στην δεξιά υπάρχει μανδρότοιχος περί την ΧΘ 2+000.00. Η μέση κατά μήκος κλίση είναι σχετικά ήπια 3%. Πλημμυρίζει εντός της ευρείας κοίτης. ΧΘ 1+918.69 – ΧΘ 1+909.82. Είναι το υφιστάμενο τεχνικό διάβασης του ρέματος από
ασφάλτινη οδό. Είναι Ορθογωνικής Διατομής 3.10 x 2.00. Επαρκεί για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής.

ΧΘ 1+909.82 – ΧΘ 1+550.00. Το ρέμα εξακολουθεί να έχει κατεύθυνση δυτική – νοτιοδυτική κάνοντας ευρείς μαιανδρισμούς. Στις εκατέρωθεν όχθες υπάρχουν διάφορα τεχνικά έργα που αντιστηρίζουν τις παρόχθιες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η
μέση κατά μήκος κλίση είναι σχετικά ήπια 3%. Πλημμυρίζει εντός της ευρείας κοίτης. 

ΧΘ 1+550.00 – ΧΘ 1+180.00. Το ρέμα πλησιάζοντας περισσότερο κατοικημένες περιοχές, μετατρέπεται σε οδό πρόσβασης αποτελώντας δρόμο του αστικού περιβάλλοντος. Παρ΄όλα αυτά η διατομή του ρέματος επαρκεί και μόνο στο τέλος του
τμήματος αυτή πλημμυρίζει λόγω των παρεμβάσεων σε αυτή. 

ΧΘ 1+180.00 – ΧΘ 1+100.00. Το ρέμα εξακολουθεί να έχει κατεύθυνση δυτική νοτιοδυτική έχοντας την ίδια εικόνα.
ΧΘ 1+100.00 – ΧΘ 0+900.00. Το ρέμα πλέον έχει περιοριστεί με εκατέρωθεν τοίχους ή μάντρες συνεχώς. Είναι σαφές, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πως αποτελεί μέρος του οδικού δικτύου της περιοχής.
ΧΘ 0+900.00 – ΧΘ 0+880.00. Το τμήμα αυτό βρίσκεται στην συμβολή του ρέματος Λεύκης με το ρέμα Ρουφέας. Το ρέμα συνεχίζει να περιορίζεται με παρόχθιες κατασκευές. Είναι σαφές, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πως αποτελεί μέρος
του οδικού δικτύου της περιοχής. Παρά τις παρεμβάσεις η διατομή του ρέματος επαρκεί.
ΧΘ 0+880.00 – ΧΘ 0+620.00. Το ρέμα έχει κατεύθυνση δυτική και αποτελείπροέκταση της οδού Λεύκης. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν κατώφλια ιδιοκτησιών σε επαφή με την κοίτη. Η διατομή του ρέματος δεν επαρκεί και πλημμυρίζει σε διαδοχικές θέσεις .
ΧΘ 0+620.00 – ΧΘ 0+432.19. Είναι το τμήμα του ρέματος που είναι παράλληλο με την οδό Λεύκης. Έχει μετατραπεί σε παρόδια τάφρο ορθογωνικής διατομής όπου η απέναντη παρεια της οδού είναι συνεχείς τοίχοι. Η διατομή του ρέματος δεν επαρκεί
για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής.26 ΧΘ 0+432.19 – ΧΘ 0+425.60. Είναι το τμήμα του ρέματος στην περιοχή της οδού Καποδιστρίου. Εκεί όπου το ρέμα «εξαφανίζεται».
ΧΘ 0+425.60 – ΧΘ 0+000.00. Είναι το τμήμα του ρέματος αμέσως κατάντη της οδού Καποδιστρίου. Για την καταγραφή της Υφιστάμενης κατάστασης επιλέχθηκε να εξετασθεί ως άξονας αυτός που συνεχίζει κατάντη από την οδό Καποδιστρίου προς
την θάλασσα, μιάς και ούτως ή άλλως προς αυτή την κατεύθυνση οδηγείται και η πλημμυρική απορροή σήμερα. Ολη η περιοχή κατάντη πλημμυρίζει.


Ρέμα Ρουφέας
ΧΘ 2+331.92 – ΧΘ 1+850.00 Είναι το πλέον ορεινό τμήμα της μισγάγγειας του ρέματος.
Εχει κατεύθυνση δυτική – νοτιοδυτική κάνοντας μαιανδρισμούς και σχετικά έντονη κατά μήκος κλίση 7.50%. Το ρέμα έχει όχθες με σχετικά απότομες όχθες. Η διατομή του ρέματος επαρκεί για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής.

ΧΘ 1+850.00 – ΧΘ 1+600.00 Εξακολουθεί να έχει κατεύθυνση δυτική – νοτιοδυτική κάνοντας μαιανδρισμούς με ηπιότερη κατά μήκος κλίση 5%. Το ρέμα έχει όχθες με σχετικά ηπιότερες όχθες από το προγούμενο τμήμα. Η διατομή του ρέματος επαρκεί
για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής. 

ΧΘ 1+600.00 – ΧΘ 0+840.00 Το ρέμα έχει κατεύθυνση δυτική με σχετικά ήπια κατά μήκος κλίση 5 - 6%. Το ρέμα και σε αυτό το τμήμα, έχει υποστεί πιέσεις από καλλιεργούμενες ιδιοκτησίες. Σε κάποια σημεία η κοίτη γίνεται ευρύτερη και κατακλύζει
ευρύτερη περιοχή. (ΧΘ 1+200.00 – 1+160.00 και ΧΘ 1+100.00 – 1+040.00 ). Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η κοίτη του ρέματος.
ΧΘ 0+840.00 – ΧΘ 0+820.00. Είναι το τμήμα του ρέματος το οποίο διέρχεται ασφάλτινη οδός μέσα από την κοίτη. Είναι ο δρόμος προς το νεκροταφείο της Αίγινας. Κρίνεται στο σημείο αυτό να κατασκευαστεί νέο τεχνικό ορθογωνικής διατομής, για την ασφαλή
διέλευση των οχημάτων. 
ΧΘ 0+820.00 – ΧΘ 0+340.00. Το ρέμα πλησιάζοντας περισσότερο κατοικημένες περιοχές, μετατρέπεται σε οδό πρόσβασης αποτελώντας δρόμο του αστικού περιβάλλοντος όπως συμβαίνει και με το ρέμα της Λεύκης. Παρ΄όλα αυτά η διατομή
του ρέματος επαρκεί και μόνο στο τέλος του τμήματος αυτή πλημμυρίζει λόγω των παρεμβάσεων σε αυτή με την κατασκευή τσιμεντόδρομου.
ΧΘ 0+340.00 – ΧΘ 0+320.00. Είναι το τμήμα του ρέματος από το οποίο διέρχεται τσιμεντόδρομος μέσα από την κοίτη. Είναι ο δρόμος πρόσβασης κατοικιών. Κρίνεται στο σημείο αυτό να κατασκευαστεί νέο τεχνικό ορθογωνικής διατομής, για την ασφαλή
διέλευση των οχημάτων. 
ΧΘ 0+320.00 – ΧΘ 0+000.00. Το ρέμα πλέον έχει περιοριστεί με παρόχθιες κατασκευές.
Κάποιες από αυτές επαρκούν κάποιες δεν είναι αρκετές για αντιπλημμυρική προστασία. Είναι σαφές, όπως αναφέρθηκε και για το ρέμα της Λεύκης, πως ιδιαίτερα το τελευταίο τμήμα του ρέματος, αποτελεί μέρος του οδικού δικτύου της περιοχής.
Εκβάλλει στο ρέμα Λεύκης περί την ΧΘ 0+891.00 αυτού. 


Ρέμα Σκοτεινής Αίγινας

Το ρέμα Σκοτεινής Αίγινας εκτείνεται στα νότια της πόλης της Αίγινας. Το ανάντη τμήμα του είναι διαμορφωμένο, ενώ όσο πλησιάζει τον αστικό ιστό, είναι εμφανείς οι πιέσεις από τις ιδιοκτησίες και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Υπάρχουν τεχνικά στις
διασταυρώσεις με το οδικό δίκτυο, όχι όλα σε καλή κατάσταση. Κατά τμήματα υπάρχουν υποσκαφές, εμπόδια από δίκτυα που διέρχονται εγκάρσια και μερική επένδυση με σκυρόδεμα. Στο μεγαλύτερο τμήμα της όμως η διατομή είναι ανεπένδυτη, με
διαμορφωμένα πρανή και παρόχθια βλάστηση. Το ρέμα Σκοτεινής για τουλάχιστον 600μ πριν από την εκβολή του στη θάλασσα, είναι ένα ρέμα βατό με μικρές κλίσεις και το οποίο χρησιμοποιείται εν δυνάμει ακόμα και για πρόσβαση σε παρόχθιες ιδιοκτησίες.27
Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος παρουσιάζεται παρακάτω από ανάντη προς κατάντη (χιλιομέτρηση υφιστάμενης κατάστασης) :
ΧΘ 4+282.59 – ΧΘ 4+257.58 Είναι το αρχικό ορεινό τμήμα της μισγάγγειας του ρέματος που εξετάσθηκε πρώτο. Εχει κατεύθυνση ανατολική και σχετικά ήπια κατά μήκος κλίση 4%. Φερτά έχουν παραμείνει στην κοίτη.
ΧΘ 4+257.58 – ΧΘ 4+255.03 Είναι το πρωτο φράγμα από συρματοκιβώτια που απαντάται στην κοίτη του ρέματος. Εχει κατασκευαστεί για να συγκρατεί φερτά πράγμα που το έχει επιτύχει.Το ύψος του φράγματος είναι περίπου 2.50 μέτρα και το μήκος
του 14.00 μέτρα. Το ύψος των χρησιμοποιηθέντων συρματοκιβωτίων είναι 0,50 μ.
ΧΘ 4+255.03 – ΧΘ 4+188.74 Είναι η συνέχεια του ορεινού τμήματος της μισγάγγειας του ρέματος. Εχει κατεύθυνση ανατολική με ένα μαιανδρισμό. Η κατά μήκος κλίση παραμένει ήπια, 4%. Φερτά έχουν παραμείνει στην κοίτη.
ΧΘ 4+188.74 – ΧΘ 4+186.74 Είναι το δεύτερο φράγμα από συρματοκιβώτια που απαντάται στην κοίτη του ρέματος. Εχει κατασκευαστεί για να συγκρατεί φερτά πράγμα που το έχει επιτύχει.Το ύψος του φράγματος είναι περίπου 1.50 μέτρο και το μήκος
του 10.00 μέτρα. Το ύψος των χρησιμοποιηθέντων συρματοκιβωτίων είναι 0,50 μ. ΧΘ 4+186.74 – ΧΘ 4+089.05 Είναι η συνέχεια του ορεινού τμήματος της μισγάγγειας του ρέματος. Εχει κατεύθυνση ανατολική με ένα ευρύ μαιανδρισμό. Η κατά μήκος
κλίση παραμένει ήπια, και η κοίτη μάλλον βραχώδης. Φερτά έχουν παραμείνει στην κοίτη.
ΧΘ 4+089.05 – ΧΘ 4+087.05 Είναι το τρίτο φράγμα από συρματοκιβώτια που απαντάται στην κοίτη του ρέματος. Εχει κατασκευαστεί για να συγκρατεί φερτά πράγμα που το έχει επιτύχει.Το ύψος του φράγματος είναι περίπου 1.50 μέτρο και το μήκος του 12.00
περίπου μέτρα. Το ύψος των χρησιμοποιηθέντων συρματοκιβωτίων είναι 0,50 μ. 
ΧΘ 4+089.05 – ΧΘ 3+905.98 Είναι η συνέχεια του ορεινού τμήματος της μισγάγγειας του ρέματος. Εχει κατεύθυνση ανατολική με ένα ευρύ μαιανδρισμό. Η κατά μήκος κλίση παραμένει__ ήπια στην αρχή και απότομη στην συνέχεια (10%), και η κοίτη
παραμένει βραχώδης. Φερτά έχουν παραμείνει στην κοίτη.
ΧΘ 3+905.98 – ΧΘ 3+903.98 Είναι το τέταρτο φράγμα από συρματοκιβώτια που απαντάται στην κοίτη του ρέματος. Εχει κατασκευαστεί για να συγκρατεί φερτά.
Φαίνεται ότι έχει αστοχίσει. Έχει καταρεύσει το δεξί κατά την ροή τμήμα του.Το ύψος του φράγματος είναι περίπου 1.50 μέτρο και το εναπομείναν μήκος του 5.00 περίπου μέτρα. Το ύψος των χρησιμοποιηθέντων συρματοκιβωτίων είναι 0,50 μ. 15.00 μέτρα
κατάντη έχει κατασκευαστεί πρόχειρο φράγμα συγκράτησης φερτών με φυσικούς ογκόλιθους. 
ΧΘ 3+903.98 – ΧΘ 3+672.34 Είναι η συνέχεια τμήματος της μισγάγγειας του ρέματος. 

Έχει κατεύθυνση ανατολική με ευρείς μαιανδρισμούς. Η κατά μήκος κλίση παραμένει απότομη στην αρχή και ήπια στην συνέχεια, και η κοίτη είναι μάλλον βραχώδης με φερτά σε όλο το μήκος. Στην ΧΘ 3+700.00 συμβάλλει δευτερεύον κλάδος .
ΧΘ 3+672.34 – ΧΘ 3+670.37 Είναι το πέμπτο φράγμα από συρματοκιβώτια που απαντάται στην κοίτη του ρέματος. Εχει κατασκευαστεί για να συγκρατεί φερτά πράγμα που το έχει επιτύχει.Το ύψος του φράγματος είναι περίπου 1.00 μέτρο και το μήκος
του 10.00 περίπου μέτρα. Το ύψος των χρησιμοποιηθέντων συρματοκιβωτίων είναι 0,50 μ.
ΧΘ 3+670.37 – ΧΘ 3+507.24 Είναι η συνέχεια του τμήματος της μισγάγγειας του ρέματος. Εχει κατεύθυνση ανατολική με ένα ευρύ μαιανδρισμό. Η κατά μήκος κλίση παραμένει ήπια, και η κοίτη παραμένει βραχώδης. Φερτά έχουν παραμείνει στην
κοίτη.
ΧΘ 3+507.24 – ΧΘ 3+504.79 Είναι το έκτο φράγμα από συρματοκιβώτια που απαντάται στην κοίτη του ρέματος. Εχει κατασκευαστεί για να συγκρατεί φερτά πράγμα που το28 έχει επιτύχει.Το ύψος του φράγματος είναι περίπου 2.00 μέτρο και το μήκος του 15.00
περίπου μέτρα. Το ύψος των χρησιμοποιηθέντων συρματοκιβωτίων είναι 0,50 μ. ΧΘ 3+504.79 – ΧΘ 2+452.04 Είναι η συνέχεια του μήματος της μισγάγγειας του ρέματος.
Εχει κατεύθυνση ανατολική με ένα συνεχείς μαιανδρισμούς. Η κατά μήκος κλίση παραμένει σχετικά ήπια. Στην παραρεμάτια περιοχή απαντωνται καλλιέργειες. Η κοίτη παραμένει με φερτά. Στην ΧΘ 2+906.71 τσιμεντόδρομος που αποτελεί πρόσβαση για
κατοικία, διασχίζει την κοίτη του ρέματος.
ΧΘ 2+452.04 – ΧΘ 2+434.73 Το ρέμα διέρχεται από το Υφιστάμενο τεχνικό διάβασης της οδού Λεύκης. Είναι κιβωτοειδούς διατομής με διαστάσεις 10.00 x 3.40. Ανάντη και κατάντη του τεχνικού έχει γίνει κοιτόστρωση με σκυρόδεμα στην κοίτη .
ΧΘ 2+434.73 – ΧΘ 1+576.01 Είναι το τμήμα του ρέματος που έχει αρχίσει να γίνεται ορατή η ανθρώπινη επέμβαη. Στην παραρεμάτια περιοχή απαντώνται καλλιέργειες.
Έχει κατεύθυνση ανατολική με ένα ευρείς μαιανδρισμούς. Η κατά μήκος κλίση παραμένει σχετικά ήπια. Η διατομή όπως και σε όλο το προηγούμενο μήκος, γενικώς, επαρκεί, για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής (πλημμυρίζει εντός της ευρείας
κοίτης). Στο τμήμα από 2+150 – 1+810 η ευρεία κοίτη πλαταίνει αρκετά κανοντας έναν ευρύ μαιανδρισμό. Το πλάτος της ευρείας κοίτης φτάνει τα 70.00 μέτρα. Έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες εντός αυτής.
ΧΘ 1+576.01 – ΧΘ 1+020 Είναι το τμήμα του ρέματος με έντονη την ανθρώπινη απέμβαση. Το ρέμα περιορίζεται από έργα όπως μάνδρες από ξερολιθιές ή τοιχους από σκυρόδεμα. Η κατεύθυνσή του παραμένει ανατολική. Στο τέλος στρέφεται σε
νοτιοανατολική. Η κατά μήκος κλίση παραμένει ήπια, και η κοίτη κάνει ευρείς μαιανδρισμούς. Η διατομή του ρέματος σε διαφορετικά σημεία δεν επαρκεί για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής. Στην ΧΘ 1+460 διασχίζει την κοίτη
χωματόδρομος. Στην 1+283.00 διασχίζει την κοίτη δρόμος από σκυρόδεμα που αποτελεί οδό πρόσβασης σε κατοικία.
ΧΘ 1+020 – ΧΘ 0+845.12 Το ρέμα περιορίζεται ακόμα περισσότερο από έργα όπως μάνδρες από ξερολιθιές ή τοιχους από σκυρόδεμα. Μετατρέπεται κατά περίπτωση σε δρόμο. Η κατεύθυνσή του παραμένει νοτιοανατολική. Η κατά μήκος κλίση παραμένει
ήπια. Διαδοχικά υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης σε παραρεμάτιες κατοικίες όπως στην ΧΘ 0+972.00 και 0+911.00. Η διατομή του ρέματος με τις όποιες παρεμβάσεις επαρκεί οριακά ή πλημμυρίζει με την εφαρμογή της πλημμυρικής απορροής.
ΧΘ 0+845.12 – ΧΘ 0+820 Το ρέμα διέρχεται από το Υφιστάμενο τεχνικό διάβασης της οδού Καποδιστρίου. Έχει διατομή δίδυμη ορθογωνική με διαστάσεις 5.20 x 2.40. Ανάντη και κατάντη του τεχνικού έχει γίνει κοιτόστρωση με σκυρόδεμα στην κοίτη.
Κατάντη πτερυγότοιχοι και κοιτυόστρωση καταλήγουν σε αναβαθμό από σκυρόδεμα. 

ΧΘ 0+820.00 – ΧΘ 0+400.00 Το ρέμα εξακολουθεί να περιορίζεται από έργα όπως είναι οι τοίχοι από σκυρόδεμα – ιδιαίτερα στην αριστερή του όχθη. Η άμεση περιοχή του ρέματος καλύπτεται κυρίως από καλλιέργειες. Η κατεύθυνσή του παραμένει
νοτιοανατολική. Η κατά μήκος κλίση παραμένει ήπια. Η διατομή του ρέματος σε αρκετά σημεία δεν επαρκεί για την διόδευση της πλημμυρικής απορροής.
ΧΘ 0+400 – ΧΘ 0+380 Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν δρόμοι που διέρχονται εντός της κοίτης. Ακριβώς έτσι διέρχεται η οδός Αγίας Ειρήνης το τμήμα αυτό του ρέματος. Η διατομή του ρέματος με τις όποιες παρεμβάσεις δεν επαρκεί και πλημμυρίζει με την
εφαρμογή της πλημμυρικής απορροής. 
ΧΘ 0+380.00 – ΧΘ 0+106.00 Είναι το τμήμα του ρέματος που χρησιμοποιείται σαν δρόμος πρόσβασης. Η διατομή του ρέματος έχει μικρύνει σε εύρος από την πίεση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών. Η διατομή του ρέματος δεν επαρκεί για την διόδευση της
πλημμυρικής απορροής σε ολόκληρο το μήκος αυτού του τμήματος.29 
ΧΘ 0+106.00 – ΧΘ 0+058.90 Ισχύουν τα ίδια με το προηγούμενο τμήμα. Η διαφορά είναι ο τοίχος στην αριστερή όχθη και η επίχωση – ανάχωμα στην δεξιά όχθη που δίδουν το απαραίτητο ύψος στην διατομή του ρέματος ώστε αυτή να επαρκεί.
ΧΘ 0+058.90 – ΧΘ 0+050.00 Είναι το τμήμα του ρέματος που διέρχεται την παραλιακή Επαρχιακή Οδό Αίγινας – Πέρδικας που σήμερα κατασκευάζεται. Είναι ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις 6.00 x 2.00.
ΧΘ 0+050.00 – ΧΘ 0+000.00 Είναι το τμήμα του ρέματος που εκβάλλει στην θάλασσα.

Παρατηρήσεις-επισημάνσεις

➢ για το τμήμα του ρέματος Σκοτεινής μεταξύ του +59 και +120 προτείνεται να ελεγχθεί η δυνατότητα διατήρησης του ρέματος στην πρότερη κατάστασή του. Θα
πρέπει να εξετασθεί η μη χρήση σκυροδέτησης, ενώ σε περίπτωση εφαρμογής της θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η αδυναμία εναλλακτικής λύσης. Επίσης, η
αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, δεν είναι σύμφωνη με τη διαμόρφωση παραρεμάτιας οδού εντός των
προτεινόμενων οριογραμμών του ρέματος (βλέπε Οριζοντιογραφία 5-6-1), άποψη με την οποία συντάσεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο,
➢ σχετικά με το ρέμα Λεύκης, για το τμήμα +300 έως +850, παρατηρείται ότι δεν έχει εξετασθεί ως εναλλακτική λύση η διατήρηση της φυσικής κοίτης του ρέματος. Εάν
προκύπτει ότι η εναλλακτική λύση της επαναφοράς στην φυσική κοίτη είναι η βέλτιστη τεχνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά προτείνεται να ακολουθηθεί η εν λόγω εναλλακτική,67
➢ τέλος για τον κλάδο του ρέματος Ρουφέα Αίγινας παρατηρείται ότι τα περιγραφόμενα στο κείμενο της μελέτης έργα διευθέτησης, για το διάστημα +000 έως +330, δεν συμφωνούν με τα συνημμένα σχέδια της Οριζοντιογραφίας 5-5-4 (Οριζοντιογραφία Έργων ρέματος Ρουφέα από Χ.Θ.:0+350.00 έως Χ.Θ.:2+331.92» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.5.4 και ημερομηνία Ιούλιος 2020 υπό HYDROMENT) και της Μηκοτομής 6-6 (Κατά Μήκος Τομή ρέματος Ρουφέα» σε κλίμακα 1:1.000/1:400, με αριθμ σχεδ 6.6 και ημερομηνία Ιούλιος 2020 υπό HYDROMENT) και το κείμενο της μελέτης θα πρέπει να διορθωθεί σχετικά. Επισημαίνεται, ότι η τελική λύση που θα εφαρμοσθεί, θα πρέπει να εξαντλεί όλα τα περιθώρια για την ικανοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ακολούθων απαιτήσεων:
• οι απαραίτητες διευθετήσεις να γίνονται με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον, • διατήρηση της ανοικτής κοίτης και της φυσικής διατομής και, κατά το δυνατόν,
επανάκτηση της φυσικής κοίτης,
• ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών των ρεμάτων και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών που συναρτώνται με τη φυσική τους λειτουργία,
• δημιουργία κατά το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό παραρεμάτιων ζωνών προστασίας ανοικτών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, υπαίθριος αναψυχής και
αθλητισμού στον εξωαστικό χώρο και στον αστικό χώρο, καθώς και μεταβατικών ζωνών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης προς τις παραρεμάτιες ζώνες
• δημιουργία εκατέρωθεν του ρέματος διαπερατών πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων καθώς και γραμμικών πάρκων και στοιχείων σύνδεσης αστικού περιαστικού πρασίνου, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλους χώρους πρασίνου και πιθανούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png