Σε λάθος βάση και χωρίς να ακολουθείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την "ΟΜΑΔΑ".

dimotiko-simvoulio-aeginas-apofasi.jpg
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2024, συζητήθηκε το θέμα: "Περί έγκρισης σύστασης ομάδας με τίτλο «Ομάδα για τον αθλητισμό του Δήμου Αίγινας (ΟΜ.Α.Δ.Α.)». 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σήμερα δημοσιεύθηκε το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, καθαρογράφτηκε δηλαδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε και οι σοβαρές αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στη συνεδρίαση, επιβεβαιώθηκαν, καθώς δεν ακολουθήθηκαν τα όσα προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο (όπως φαίνεται από την απόφαση) ψήφισε για τη σύσταση μίας "ομάδας" και όχι για τη σύσταση μίας επιτροπής.

Επιγραμματικά θα αναφέρουμε ότι το συμβούλιο έλαβε υπόψιν του ανάμεσα σε άλλα:
 

-την από 04-04-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού κ. Μαρίνου Νικόλαου

-το αρ. 30 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023 τεύχος Α') περί σύστασης επιτροπών

-τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας που έχουν προκύψει μετά την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας (ΔΑΟΑ)», την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο, καθώς και το γεγονός ότι ο μοναδικός υπάλληλος που υπηρετούσε στο νομικό αυτό πρόσωπο απεβίωσε.

Ξεκινώντας, το Άρθρο 30 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023 τεύχος Α') περί σύστασης επιτροπών, αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα: "Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με το παρόν Μέρος". Ο νόμος δεν αναφέρεται σε σύσταση ομάδας, αλλά σε επιτροπή, καθώς από τον κώδικα προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τη εκλογή των μελών. 

Επιπλέον συμμετέχουν μέλη από όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου. Είναι οι λεγόμενες επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες ανατίθεται ένα συγκεκριμένο έργο και στη συνέχεια η επιτροπή υποβάλει έκθεση για τις εργασίες της στο Σώμα.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην κατάργηση του ΔΑΟΑ και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στο Δήμο Αίγινας. Για το συγκεκριμένο θέμα, που αντιμετωπίζουν οι δήμοι όλης της χώρας, έχει εκδοθεί η 1317 εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγκύκλιος προβλέπει με σαφήνεια δύο περιπτώσεις και τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι δήμοι για την οργάνωση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων. Πρόκειται δηλαδή, για μία διαδικασία που κινείται θεσμικά και αναλύεται σε περιπτώσεις όπου περιγράφονται ακριβώς οι διαδικασίες.

Μάλιστα, η σύσταση επιτροπών είναι ένα από αυτά τα εργαλεία, μαζί με τον καθορισμό κανονισμού λειτουργίας και τον ορισμό αντιδημάρχου. Για τη σύσταση επιτροπών αναφέρονται τα ακόλουθα: "Το οικείο δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει μη αμοιβόμενες  επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών  προσώπων και την υποστήριξη των δράσεών τους.  Στις επιτροπές αυτές, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ως πρόεδρος  ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής εμπειρία". 

Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για μία διαδικασία που είναι πλήρως θεσμοθετημένη και η σύσταση μίας επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου έχει κεντρικό ρόλο. Η επιτροπή λειτουργεί με όλες τις υποχρεώσεις με τις οποίες επιφορτίζεται από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λογοδοτεί σε αυτό.

Στην απόφαση, που παραθέτουμε στη συνέχεια, είναι φανερό πως το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει ότι "εγκρίνει τη σύσταση ομάδας" και όχι επιτροπής όπως θα έπρεπε κανονικά. Εάν αποφάσισε την σύσταση επιτροπής θα έπρεπε να προτείνονται και τα μέλη, ενώ εάν εξουσιοδοτούσε τον κ. Δήμαρχο να το κάνει, τότε ο κ. Ζορμπάς με απόφασή του στη συνέχεια, θα ενημέρωνε για τη σύσταση της επιτροπής, τον πρόεδρο και τα μέλη που την απαρτίσουν. Στην ίδια απόφαση θα περιγραφόταν και ο σκοπός της επιτροπής.

Αντί αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφασή του μετέφερε περισσότερες από 22 αρμοδιότητες, σε ένα όργανο, που δεν προβλέπεται θεσμικά. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 14 υπέρ έναντι 1 κατά επί 15 παρισταμένων μελών είναι η ακόλουθη:

Εγκρίνει τη σύσταση ομάδας με τίτλο «Ομάδα για τον Αθλητισμό Δήμου Αίγινας (ΟΜ.Α.Δ.Α.)», η οποία θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας, θα υπάγεται στο τμήμα Αθλητισμού του Δήμου και θα συμβάλλει στο σχεδιασμό, τη μέριμνα της οργάνωσης και της υλοποίησης Αθλητικών δράσεων με αθλητική ή κοινωνική ή πολιτιστική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα:

Σκοπός:

Η ΟΜ.Α.Δ.Α. συνεργάζεται με φορείς, συλλόγους και σωματεία με σκοπό να προάγει την αθλητική ιδέα ως μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος και σύσφιξης των ανθρωπίνων σχέσεων.


Αρμοδιότητες:
• Οργανώνει, υλοποιεί και επιμελείται κάθε είδους εκδηλώσεις για τον Δήμο (συνέδρια, συνελεύσεις εορτές κ.λπ.) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος για τον αθλητισμό.
• Σχεδιάζει, εισηγείται προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο την δραστηριοποίηση των πολιτών στον Αθλητισμό.
• Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων, καθώς και των σχετικών απαντήσεων της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού.
• Φροντίζει για την φιλοξενία εκπροσώπων των άλλων Δήμων και άλλων αποστολών.

 • Υλοποιεί τοπικές ή άλλες αθλητικές δράσεις με αθλητική ή κοινωνική ή πολιτιστική προσέγγιση.
  • Τηρεί βιβλία αρχεία επίτιμων δημοσίων και τιμηθέντων προσώπων.
  • Συγκεντρώνει φωτογραφικό υλικό ή άλλο που αναφέρεται σε εκδηλώσεις του Δήμου σχετικά με τον Αθλητισμό.
  • Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού στα ΜΜΕ.
  • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου αναφορικά με δράσεις για τον αθλητισμό.
  • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα
  προγράμματα της Περιφέρειας.
  • Σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
  (α) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών ή κοινωνικών προγραμμάτων για την προώθηση τουΑθλητισμού στον Δήμο.
  (β) Προώθηση της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.
  • Συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα ανωτέρω αντικείμενα.
  • Συμμετέχει στο σχεδιασμό απασχόλησης των παιδιών και των ενηλίκων με τον αθλητισμό και φροντίζει για την εφαρμογή της.
  • Συμμετέχει στην οργάνωση, παρακολούθηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
  • Ευθύνεται για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και για οποιαδήποτε (υλικό) έχει διατεθεί.
  • Ενημερώνει τους γονείς για την ψυχοσωματική υγεία και συμπεριφορά μέσα από την συνεργασία και συμβουλευτική ειδικών.
  • Τηρεί το μητρώο εθελοντών για τον αθλητισμό στο Δήμο Αίγινας. Διοίκηση:
  • Η ΟΜ.Α.Δ.Α. απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και συγκροτείται από τον Δήμαρχο.
  • Ο Δήμαρχος ορίζει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ομάδας.
  • Η θητεία της ακολουθεί την θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης ή της αναστολής της όταν δεν πληρούνται οι σκοποί σύστασής της.
  • Τηρείται Βιβλίο Πρακτικών.
  • Η ΟΜ.Α.Δ.Α. εδράζεται και συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το μήνα στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας, στην Αίθουσα “Παύλος Ανδρεόπουλος”.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λογοθέτης Εμμανουήλ, ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος, σημειώνοντας τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου στα επί μέρους θέματα κοινωνικής μορφής. Όταν σε κάποιο χώρο δεν επιλέγει τη δημιουργία Επιτροπής για κάποιο θέμα και επιλέγει τη δημιουργία ‘‘Ομάδας’’, ουσιαστικά υποβαθμίζει το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, αφαιρώντας τη δημιουργία Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 66/2024.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png