Θεωρήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη έργων αντιπυρικής προστασίας για τις Κοινότητες Μεσαγρού, Βαθέος, Αίγινας και Πέρδικας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.196.263 ευρώ.

meleti-dasos.jpg
Θεωρήθηκε και εγκρίθηκε, από τη Διεύθυνση Δασών Πειραιά, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μελέτη με τίτλο: "Έργα αντιπυρικής προστασίας για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών εντός των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεσαγρού, Βαθέος, Αίγινας και Πέρδικας, της Δημοτικής Ενότητας Αίγινας, του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πειραιά", η οποία εντάσσεται στο έργο: "Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Αίγινας αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πειραιά". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Κύριος σκοπός της μελέτης είναι να προβλεφθούν οι κίνδυνοι και να προταθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται και θα συντελέσουν καταλυτικά στην αντιπυρική άμυνα τόσο της μελετώμενης περιοχής, όσο και της ευρύτερης. Η υπό μελέτη δασική περιοχή, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Περιγραφή των εργασιών:

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς τη χρήση εκρηκτικών συνολικού όγκου 70.350,00 κ.μ.

Η εργασία περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, (χρήση αεροσυμπιεστή) με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν για:

  • την επαναφορά του καταστρώματος των δρόμων στην πρότερα κατάστασή του,
  • αυτές που απαιτούνται για την διαμόρφωση της ορθής εγκάρσιας κλίσης του καταστρώματος για την παροχέτευση των υδάτων προς το εσωτερικό στην τάφρο (σε πολλές θέσεις των δρόμων η αντίθετη κατεύθυνση της εγκάρσιας κλίσης του καταστρώματος δημιουργεί
  • νεροφαγώματα),
  • για τη διάνοιξη νέας τάφρου στους δασόδρομους που δεν υφίσταται 
  • στη δημιουργία πλατωμάτων αναστροφής οχημάτων σε επιλεγμένες θέσεις

2. Ισοπέδωση καταστρώματος με διαμορφωτήρα συνολικής επιφάνειας συνολικής επιφάνειας 298.752,00 τ.μ. Θα γίνει εργασία ισοπέδωσης και μορφώσεως της επιφάνειας του καταστρώματος οδού δια διαμορφωτήρος και της μεταφοράς των προϊόντων μέχρις αποστάσεως 50 μ. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας όλων των εκσκαφικών εργασιών και πριν την κατασκευή της χαλικόστρωσης – οδοστρωσίας στο κατάστρωμα όλων των δασοδρόμων και των δρόμων που κινούνται επί των αντιπυρικών ζωνών.

3. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος συνολικού μήκους 22.000,00 μ.

Η εργασία περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη μελέτη, με μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
4. Άρση Καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με τη μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση συνολικού όγκου 4.200,56 κ.μ.
5. Χαλικόστρωση δασοδρόμων (οδοστρωσία υπόβασης και βάσης) συνολικής επιφάνειας 268.040,00 τ.μ.

Θα πραγματοποιηθεί εργασία κατασκευής οδοστρωσίας δύο στρώσεων των 10 εκ. ήτοι υπόβασης και βάσης για την σταθεροποίηση του καταστρώματος των δασοδρόμων μετά από διαλογή και κατεργασία κατάλληλων υλικών εκσκαφών που θα προκύψουν από τις προαναφερόμενες εργασίες με τη μεταφορά των προϊόντων σε απόσταση μεταφοράς 15 χλμ.

6. Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 150,00 στρ. Θα πραγματοποιηθεί εργασία κατεργασίας με αναμόχλευση ή αυλάκωση με προωθητήρα μέχρι βάθους 0,20 μ. με απομάκρυνση ή εναπόθεση των προϊόντων κατεργασίας σε απόσταση μέχρι 50μ. για τη συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων.

screenshot.1371.jpg

Στη συνέχεια περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση του έργου:

1. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόμενες αυστηρά στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την μελέτη.
2. Να ληφθεί μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.
3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων με ευθύνη και μέριμνα της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ανεξαρτήτως αντιπυρικής ή μη περιόδου).
4. Η φθορά της δασικής βλάστησης περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας. Τα δασικά προϊόντα που τυχόν θα παραχθούν, θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
5. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος δια του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος.
6. Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Απαιτείται επ’ αυτού όπως τοποθετηθούν πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω.
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
8. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
9. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση επί της έκτασης εκ μέρους τρίτων.
10. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων δεν έχει αντίρρηση για το έργο με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη εκπροσώπου της, με έγκαιρη και ανά τακτά διαστήματα υποβολή προγράμματος εργασιών, γιατί μεγάλο μέρος τους γίνεται εντός
αρχαιολογικών χώρων (δρόμοι 3,4,6,12-20, 24-26, και αντιπυρικές Α1-Α7 του τοπογραφικού διαγράμματος) σύμφωνα με τον Ν. 4858/2021 όπως αναφέρεται στο σχετικό (14).
11. Απαγόρευση διενέργειας εργασιών υπαίθρου στο πλαίσιο του προγράμματος Antinero ΙII τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι σε επίπεδο συναγερμού ( 5) . Στις περιοχές στιςοποίες ο δείκτης επικινδυνότητας για έναρξη και εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς είναι υψηλός και πολύ υψηλός ( 3 και 4) , παρακαλούνται όλα τα συνεργεία να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για περίπτωση ενδεχόμενης έναρξης πυρκαγιάς ( βυτίο, πυροσβεστήρες, απομάκρυνση ξερής βιομάζας κοκ) και να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές (μειωμένο ωράριο, υλοποίηση πιο ελαφρών εργασιών κ.ο.κ.) .
12. Οι σχετικές εργασίες δεν θα ξεκινήσουν πριν την σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο Πειραιά. Η ημερομηνία σύνταξής του εν λόγω πρωτοκόλλου λογίζεται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών.
13. Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί το άρθρο 6 της (9) σχετικής σύμβασης αναφορικά με τις προθεσμίες Πέρατος και Χρονοδιαγράμματος σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. έγγραφο Δ/νσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ με θέμα « Ενημέρωση περί σύναψης σύμβασης και έναρξης εργασιών».

Ο χάρτης αποτελεί μέρος τους εγγράφου της απόφασης.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png