Σύλλογοι Αίγινας. Απάντηση από το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, σχετικά με τον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας.

Δελτίο Τύπου.

Σε συνέχεια της από 14-03-2024 Διαμαρτυρίας-Έκκλησης των Συλλόγων Αίγινας (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 136/20-03-2024), λάβαμε την παρακάτω απάντηση από την Γενική Διεύθυνση Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών την οποία σας κοινοποιούμε για ενημέρωση της Κοινής Γνώμης.

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Σχετικά με τον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας.
Σχετικά: 1. Την από 14-03-2024 Διαμαρτυρία-Έκκληση των Συλλόγων Αίγινας (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 136/20-03-

2024).
2. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει (Α’ 190).

Με το 1’ σχετικό έγγραφο, οι σύλλογοι της Αίγινας: «η Αιγιναία», «Οι φίλοι της Αίγινας», «Περιβαλλοντικός και πολιτιστικός σύλλογος Πέρδικας», «Ομάδα πολιτών Αίγινας» και «Σύνδεσμος ναυτικών Αίγινας», υπέβαλλαν διαμαρτυρία-έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές, για την λήψη μέτρων
προστασίας, σε συνέχεια βλάβης που προκλήθηκε στις 24-01-2024, στον αγωγό ύδρευσης.

Tο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, που θεσπίστηκε με την οδηγία 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την
πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» και μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009 (2’ σχετικό) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

Το Π.Δ. 148/2009 βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευσης η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία ή προκαλεί άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας να είναι κατ’ αρχήν οικονομικά υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων πρόληψης ή/και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας. Ειδικότερα ως ζημία των υδάτων, νοείται οποιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς, την οικολογική, χημική ή/και ποσοτική κατάσταση, ή/και το οικολογικό δυναμικό των υδάτων, σύμφωνα με το ν. 3199/2003 και το π.δ.
51/2007, που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, εξαιρουμένων των δυσμενών επιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 4 παρ. 7 του π.δ 51/2007. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας με το (1 ́) σχετικό, το δίκτυο ύδρευσης της Αίγινας ανήκει στον Δήμο Αίγινας. Στο πλαίσιο αυτό διερεύνησης της υπόθεσης για το αν προκαλείται περιβαλλοντική ζημία στην εν λόγω υπόθεση, παρακαλείται ο Δήμος Αίγινας να
ενημερώσει την υπηρεσία μας, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα, για την αποκατάσταση του αγωγού. Παρακαλείται επίσης να μας γνωστοποιήσει το πλάνο δειγματοληψιών που έχει καταρτήσει, προκειμένου για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού για τους κατοίκους της Αίγινας και πως ενημερώνεται το κοινό σχετικά με την καταλληλόλητα ανάλογα με τη χρήση αυτού.

Η Προϊσταμένη του ΣΥΓΑΠΕΖ
Σταυρούλα Πουλή


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png