Εννέα θέσεις ΙΔΟΧ ενέκρινε το ΥΠΕΣ για το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Εννέα θέσεις ΙΔΟΧ ενέκρινε το ΥΠΕΣ για το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη 1.414 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ: Σύμφωνα με την λίστα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, το ΥΠΕΣ ενέκρινε εννέα θέσεις ΙΔΟΧ ενέκρινε για το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας (ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ 2019).

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.