Έγινε ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα για το ρυμοτομικό του Εϋνάρδειου.


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα που αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Πελεκάνου, όπου βρίσκεται το Εϋνάρδειο. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: "Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (ν. Αττικής) που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισµός µε το από 19-10-1978 π.δ. (∆’ 594) και ειδικότερα στη συµβολή των οδών Μητροπόλεως και Πελεκάνου όπου βρίσκεται το "Καποδιστριακό σχολείο" (Εϋνάρδειο)

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.το οποίο έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε την υπ’ αριθ. 19628/812/486/28-04-1945 απόφαση Υπουργού Παιδείας (Β’ 66), µε τη µετατροπή τµήµατος του χώρου µουσείου σε χώρο βιβλιοθήκης, όπως φαίνεται µε στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α18-Α19-Α13-Α14-Α15-Α16- Α17-Α1 στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε την 14100/2019 πράξη του και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση συνδηµοσιεύεται µε το παρόν διάταγµα. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης."

Δείτε το έγγραφο του προεδρικού διατάγματος εδώ.