Εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του Αγίου Ευθυμίου στην Παλαιαχώρα.


Δημοσιεύθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού η απόφαση που αφορά στην έναρξη των εργασιών για τη συντήρηση του Αγίου Ευθυμίου στην Παλαιαχώρα. Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών του έργου "Άρση ετοιμορροπίας του Ι. Ν. Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας Αιγίνης" απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων.2. Το έργο αφορά στην εκτέλεση επειγουσών εργασιών στον ναό του Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας Αιγίνης. Θα πραγματοποιηθεί συνολική αμφίπλευρη υποστύλωση του ναού και πιο συγκεκριμένα υποστύλωση του σφενδονίου και ενίσχυση της καμάρας με τρεις διαμήκεις ελκυστήρες, υποστύλωση της καμάρας στο εσωτερικό του ναού σε όλο το μήκος, πλάγια αντιστήριξη του βόρειου, νότιου και του δυτικού τοίχου του ναού εξωτερικά.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.3. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 24.800€ με ΦΠΑ, από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ51400000 της ΣΑΕ 514 (-051-) «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες (π.κ. 1960ΣΕ01400001)». 4. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 31-12-2019. 5. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α.