Πυροπροστασία Ιδιοκτησιών: Μητρώο Τήρησης Μέτρων – Υποβολή Δηλώσεων και Καταγγελιών.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ που αφορά ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Το Μητρώο περιλαμβάνει:

  1. την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της
  2. την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

 

Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206).

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα για την λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, που συστάθηκε με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), όπως εισήχθη με το άρθρο 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206).

Επιχειρησιακή ευθύνη για το Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών έχει το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Το ως άνω Μητρώο περιλαμβάνει: α) την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της και β) την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

3. Υπόχρεα πρόσωπα προς υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο είναι αυτά της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

4. Αρμόδια για την τεχνική υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία της «Ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας διαχείρισης προληπτικών μέτρων οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων» είναι η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία | «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»)

Άρθρο 2
Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της

1. Δημιουργείται στο Μητρώο ψηφιακή υπηρεσία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι:

α) φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

  1. σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  2. σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  3. σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και
  4. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

β) οι υπάλληλοι των Δήμων, με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και γ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού σώματος.

3. Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπόχρεος συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

5. Η υπεύθυνη δήλωση του παρόντος φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

6. Ειδικότερα και μόνο για τους επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 2, αυτοί εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα κατά δήλωση στοιχεία τους και τον οικείο αριθμό ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/των για τα οποία είναι υπόχρεοι, χωρίς να πραγματοποιείται επαλήθευση της επικαρπίας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή καταγγελιών εντός του Εθνικού Μητρώου του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

2. Φυσικά/νομικά πρόσωπα δύνανται να καταγγείλουν επώνυμα ή ανώνυμα και να προσφέρουν στοιχεία χρήσιμα στο έργο των Δήμων για την ασφάλεια των χώρων, έναντι του κινδύνου έναρξης ή ραγδαίας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

3. Ο/Η καταγγέλλων/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

4. Οι ανώνυμες καταγγελίες παρουσιάζονται στο σύστημα χωρίς στοιχεία καταγγέλλοντος προς έλεγχο, με την ένδειξη «Ανώνυμος».

5. Ο/Η καταγγέλλων/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ως κάτωθι.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής- Διαλειτουργικότητες

1. Το Μητρώο και οι ψηφιακές υπηρεσίες του, διαλειτουργούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών. Ειδικότερα:

α) Με την υπηρεσία Outh-2 TAXISnet της ΓΓΠΣΨΔ, για την αυθεντικοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της παρούσας.

β) Με την υπηρεσία Outh-pa κωδικοί δημόσιας διοίκησης της ΓΓΠΣΨΔ, για την αυθεντικοποίηση των δημοσίων λειτουργών (Κεντρικών Υπηρεσιών – Σωμάτων Ασφαλείας – Δήμων και Περιφερειών)

γ) Με την υπηρεσία Εξουσιοδότησης Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την απόδοση ρόλων και χρηστών της διοίκησης στο συνολικό σύστημα

δ) Με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη λήψη πληροφοριών επικοινωνίας των ιδιοκτητών

ε) Με το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εξακρίβωση των στοιχείων των ιδιοκτητών, (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

στ) Με την ΕΨΠ- gov.gr για τη λήψη υπηρεσιών σήμανσης εγγράφου (χρονοσήμανση, κωδικάριθμος, QR) και υπηρεσία ταυτοποίησης εγγράφου

ζ) Με την υπηρεσία Θυρίδα Πολίτη της ΕΨΠ- gov.gr για την εμφάνιση στη θυρίδα των αιτήσεων – ενημερώσεων των πολιτών

η) Με το φορολογικό Μητρώο και τις τηρούμενες πληροφορίες ΕΝΦΙΑ και

θ) Με το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕ.ΜΗ.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας του μητρώου και των ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνονται σε αυτό.

2. Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.») ορίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως εκτελούσα την επεξεργασία για τη λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών και τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο. Προς τον σκοπό αυτόν, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα υπογραφεί και Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Processing Agreement – DPA), όπου θα εξειδικεύονται οι όροι του Άρθρου 28 παρ. 3 ΓΚΠΔ, ειδικότερα οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των μερών.

4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) συμπεριλαμβανομένων των σκοπών αυθεντικοποίησης, διαλειτουργικότητας και έκδοσης εγγράφων.

5. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png