Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή. Ένα από τα θέματα η έγκριση μελέτης για την μεταφορά ογκωδών.


Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, με κάποια από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη να παρουσιάζουν επίκαιρο ενδιαφέρον. Ένα από αυτά είναι η έγκριση μελέτης με τίτλο: "Μεταφορά ογκωδών υλικών Δήμου Αίγινας", προϋπολογισμού: 72.580,65 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πρόκειται για πίστωση 90.000 ευρώ που προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό αρκετό καιρό πριν και αφορά στην μεταφορά των ογκωδών, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Αίγινας αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός αυτής της πίστωσης είναι να "αδειάσει" ο σταθμός στη Σκοτεινή, όπως είχε αναφέρει και ο κ. Δημήτρης Μούρτζης στο δημοτικό συμβούλιο. Μένει τώρα να γίνουν γνωστοί και οι όροι της διακήρυξης, ώστε να υπάρξει μία σαφής εικόνα για την αξιοποίηση του ποσού της Περιφέρειας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη πρόσκληση, είναι τα ακόλουθα:

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Δευτέρα 29 – Ιουλίου – 2019, και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2019 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες) ”,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 69001/2018. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 14836/21-12-2018 και με ΑΔΑΜ: 18PROC004264326 2819-06-12 διακήρυξη.
3. Εγκριση Μελέτης με τίτλο “Μεταφορά ογκωδών υλικών Δήμου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 72.580,65 € (πλέον Φ.Π.Α.) και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας.
4. Εγκριση Μελέτης με τίτλο “Προμήθεια (1) ελαστιχοφόρου φορτωτή και (1) ενός ανατρεπόμενου ημιφορτηγού”, προϋπολογισμού: 119.000,00 ευρώ.
(πλέον Φ.Π.Α.) και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού προμήθειας.
5. Διατύπωση γνώμης σχετικά με το θέμα χορήγησης αδείας ίδρυσης εταιρείας με αρ. Πρωτ.7095/27-06-2019 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2323/1995.
Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.