Δήμος Αίγινας: Αυτεπάγγελτος καθαρισμός με χρέωση των ιδιοκτητών, για τις περιπτώσεις που δεν γίνεται αποψίλωση.


Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα ο δήμος Αίγινας και υπογράφει ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, ο Δήμος Αίγινας λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346 / τ. Β’ / 25.04.2012) "οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Όσοι πολίτες δε συμμορφωθούν στην ανωτέρω υποχρέωση πρέπει να γνωρίζουν πως ο Δήμος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και της Πυρ. Διάταξης 4/2012, έχει την μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού εκ μέρους των πολιτών, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Ως εκ τούτου ο Δήμος μας θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, όπου κριθεί απαραίτητο, με χρέωση των υπόχρεων κατά περίπτωση πολιτών με το ποσό των 0,50 €/m2.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς και απόρριψης των κλαδεμάτων τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 15516.

Σημειώνεται πως ο Δήμος παρέχει μόνο το όχημα για τη μεταφορά κλαδεμάτων. Συνεπώς είναι απαραίτητη η παρουσία του αιτούντα για την φόρτωσή τους στο όχημα του Δήμου Αίγινας.