84.934 ευρώ η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης στον Δήμο Αίγινας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

84.934 ευρώ είναι το ποσό της κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης στον Δήμο Αίγινας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο κατανέμει το συνολικό ποσό ύψους 75.000.000 ευρώ σε όλους της Δήμους της χώρας, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για τον Δήμο Αίγινας από τα 84.934 ευρώ, τα 56.632 ευρώ αφορούν τον λογαριασμό "Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ" και τα 28.301 ευρώ από λογαριασμό ΚΑΠ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.