Από την 1η Ιουνίου ξεκινά η έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αναγκαία η έγκριση του σχεδίου "Ιόλαος" από τον δήμο Αίγινας.

 
Από την 1η Ιουνίου ξεκινά η έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο δήμος της Αίγινας, όπως και οι δήμοι όλης της χώρας, μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου μπαίνουν στον πυρήνα μίας περιόδου που απαιτεί εγρήγορση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Λίγες ημέρες πριν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε ένα πρότυπο υπόδειγμα σχεδίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία "Ιόλαος".  Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο, για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.
 
Το σχέδιο αφού συμπληρωθεί (επαναλαμβάνουμε ότι είναι τυποποιημένο) θα πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Είναι 133 σελίδων και περιγράφει αναλυτικά τη συντονισμένη εμπλοκή και ανταπόκριση των εμπλεκομένων φορέων. Για την ακρίβεια τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης συνεπειών είναι δύο και είναι γνωστά με τις κωδικές ονομασίες Δάρδανος (που αφορά στις πλημμύρες) και Ιόλαος (για τις δασικές πυρκαγιές).

Σύμφωνα την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τα δύο αυτά ολοκληρωμένα σχέδια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικόεπίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, τόσο από τηνεκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όσο και εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, καθώς και  για την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την επίτευξητου σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων και στα τρία επίπεδα.

Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός του δήμου Αίγινας βάσει του προγράμματος "Ιόλαος" ή μήπως είναι απλά μία ακόμη κωδική ονομασία. Η απάντηση είναι απολύτως, όχι μόνο γιατί αποτελεί κεντρικό σχεδιασμό, αλλά γιατί σε αυτόν θέτονται μία σειρά από πολύ απλά έως πιο σύνθετα ζητήματα. Για παράδεγιμα προβλέπει ακόμη και την περιβολή των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας του δήμου: Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους". Καθορίζεται ακόμη και με σχέδια, πως θα είναι αυτά τα επιχειρησιακά γιλέκα ή μπουφάν!

Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι η Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της χώρας. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων, αναφέρει το σχέδιο, Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

Ανάμεσα στα σημαντικά ζητήματα που διαπραγματεύεται το σχέδιο για το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι:

    • Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Β του παρόντος) τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛΑΣ.
    • Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Β, στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
    • Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
    • Μέριμνα για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
    • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
    • Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
    • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου
    • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
    • Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
    • Καθημερινή παρακολούθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και ενημέρωση του Δημάρχου

Λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος της Αίγινας θα πρέπει να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό Πολιτικής Προστασίας ή ακόμη και να προχωρήσει στην μετατροπή του σε Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. δηλαδή σε Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Ο δήμος θα πρέπει, επίσης, βάσει του νέου σχεδιασμού (το Aegina Portal τον είχε παρουσιάσει τον Φεβρουάριο) να προχωρήσει στην σύνταξη  "Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές", το οποίο ο δήμος είναι υποχρεωμένος να συντάξει μέσα σε 18 μήνες από την δημοσίευση του νόμου (7 Φεβρουαρίου 2020).

Τον νόμο για την Πολιτική Προστασία μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.

Την έκδοση του πρότυπου υποδείγματος σχεδίου "Ιόλαος" μπορείτε να διαβάσετε εδώ.