Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, για το έργο της πλακόστρωσης της πλατείας Γιαννούλη και την αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο λιμάνι της Σουβάλας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργου Σκαλτσιώτη, με την οποία εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης για το έργο με τίτλο: "Πλακόστρωση πλατείας Γιαννούλη και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο λιμάνι της Σουβάλας". Υπενθυμίζεται ότι το έργο είχε ψηφιστεί ομόφωνα σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 176.193 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Κάποιες πληροφορίες, επιγραμματικά, για το έργο από την διακήρυξη:

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η παρούσα μελέτη αφορά την πλακόστρωση – διαμόρφωση της πλατείας Γιαννούλη και την αντικατάσταση των πλακών πεζοδρομίου στο λιμάνι της Σουβάλας. Ο χώρος που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι από την τσιμεντένια προβλήτα, έως τον χώρο πρόσδεσης των ψαροκάικων σε έκταση περίπου 1.800 τ.μ. , σύμφωνα με τα συνημμένα αρχιτεκτονικά σχέδια Α1,Α2,Α3.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.