Δήμος Αίγινας: Πρόσληψη δεκαεπτά ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.


Ο δήμαρχος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καισυγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, με διάρκεια τεσσάρων μηνών και ειδικότερα:
Διευκρίνηση
Για την απόδειξη κατοχής ΠΕΙ απαιτείται είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού “95” δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για όλους τους υποψηφίους
1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων
δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/06/2020 έως 03/06/2020.
Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις θέσεις ΕΚΤΟΣ από τους αιτούντες για την κάλυψη της θέσης ΔΕ Ναυαγοσωστών,για τους οποίους η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 01.06.2020 έως και 15.06.2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010  Πληροφορίες κα Θ. Παπαδοπούλου (22973 20034).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στον ιστότοπο του Δήμου Αίγινας.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.