Λιμεναρχείο Αίγινας. Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου.


Από το Λιμεναρχείο Αίγινας δημοσιεύθηκε ενημέρωση για την διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χείριστη πηδαλιούχου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο 2 ανωτέρω (Γ) σχετικού, τη διακυβέρνηση επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού τα οποία απαλλάσσονται από την υπο χρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο ή έχουν ναυτολόγιο χωρίς να υποχρεούνται, μπορεί να αναλαμβάνει ένας (01) Κυβερνήτης Γ΄, ή κάτοχος ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη, ή κάτοχος Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου που καθορίζεται από το άρθρο 9 ανωτέρω (Α) σχετικού.
2. Άδεια Χειριστή Πηδαλιούχου επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που εκτελούν πλόες εσωτερικού, χορηγείται έπειτα από προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με επισυναπτόμενη αίτηση και κατόπιν επιτυχίας τους σε εξετάσεις που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας.
3. Σας γνωστοποιούμε με την παρούσα, ότι θα διενεργηθούν εξετάσεις απόκτησης Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου από την Υπηρεσίας μας για το 2Ο εξάμηνο του έτους 2020 σύμφωνα με συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ). Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί στο χώρο του Λιμενικού Καταστήματος της Υπηρεσίας μας και ακολούθως η πρακτική εξέταση, στο λιμένα Αίγινας, με κατάλληλο σκάφος / λάντζα, η ύπαρξη του οποίου θα είναι ευθύνη των υποψηφίων. Το προεδρείο του Αλιευτικού Συλλόγου δύναται να αναλάβει εν λόγω μέριμνα, ενώ ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση θα καλύπτεται από τους υποψηφίους.
4. Μέγιστος αριθμός εξεταζόμενων ορίζονται οι δέκα (10) και ώρα έναρξης έκαστης εξεταστικής η 10:00 π.μ.
5. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Υπηρεσία μας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 π.μ. - 14:30 μ.μ., έως και πέντε (05) ημέρες πριν από την ημερομηνία κάθε εξεταστικής.
6. Παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών σας.
Επισυνάπτονται: Ο Λιμενάρχης
- Παράρτημα -Α- (Αίτηση συμμετοχής) (Φ.01)
- Παράρτημα -Β- (Πίνακας απαιτούμενων δικ/κών) ( Φ. 01)
- Παράρτημα -Γ- (Πίνακας ημερομηνιών εξέτασης) ( Φ. 01)
Πλωτάρχης Λ.Σ. Φραγκούλης Αργύριος


Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.