Πρόσκληση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Φιστ/γών Αίγινας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Φιστ/γών  Αίγινας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Αριθμός 2  στις  29.06.2018  , σύμφωνα με τις διατάξεις του  Νόμου  4.384 / 2016  και του   Καταστατικού  του  Συνεταιρισμού, καλούνται τα Μέλη του Αγροτικού  Συνεταιρισμού  των Φιστικοπαραγωγών της Αίγινας, σε  Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση στις  15 Ιουλίου 2018 , ημέρα Κυριακή  και ώρα 10.30  π.μ  στο κτίριο της αποθήκης του  Συνεταιρισμού που  βρίσκεται  στην  περιοχή του Αγίου Τρύφωνα - Μεριστού , για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.) Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
2.) Προϋπολογισμός  χρήσεως 2018.
3.) Έκθεση  του  Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
4.) Έκθεση   Ελεγκτών για τη  χρήση 2017.
5.) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017.
6.) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών  της χρήσεως  2017 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για
τη χρήση αυτή.
7.) Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2018.
8.) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019  και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9.) Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο και το  Καταστατικό  απαρτία , η  Γενική   Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη   Κυριακή  22  Ιουλίου    2018  , στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα  και  χωρίς άλλη πρόσκληση.
                                                                     
Αίγινα   30  Ιουνίου   2018
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ   Ι.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ