Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής για τα κληροδοτήματα Ιουλίας Κάτσα και Ράκειο.


Οι αποφάσεις που έλαβε η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής της, για τα κληροδοτήματα Ιουλίας Κάτσα και Ράκειο είναι για με το πρώτο να µην εκτελεστεί µέχρι την ψήφιση του προϋπολογισµού ο σκοπός του Κληροδοτήµατος Ιουλίας Κάτσα έτους 2018, ενώ για το δεύτερο να µην εκτελεστεί προσωρινά ο σκοπός των ετών 2017 και 2018 µέχρις ότου εξασφαλιστούν περισσότερα χρήµατα για τους φοιτητές που σπουδάζουν γιατροί από την καταβολή των οφειλόµενων ενοικίων του ∆ήµου Αίγινας προς το Κληροδότηµα.

Αναλυτικά, στο 1ο Θέµα ηµερήσιας διάταξης Απόφαση 4/2017 "Έγκριση προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος Ιουλίας Κάτσα οικονοµικού έτους 2018", ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής το σχέδιο προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του Κληροδοτήµατος Ιουλίας Κάτσα που συντάχθηκε από τον κ. Καλτσίδη Νικόλαο στον οποίο έχει ανατεθεί µε απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής η λογιστική παρακολούθηση των Κληροδοτηµάτων και των Κεφαλαίων Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήµου. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, αφού εξέτασε τα στοιχεία των Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος στάθηκε στα ΕΣΟ∆Α, ΚΕΦ. Α άρθρο 1 (Μισθώματα Αστικών Ακινήτων) όπου προέβλεπε το ποσό των 5.050,00 ευρώ από την είσπραξη των ενοικίων για το κτίριο α΄ ορόφου της οδού Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας στην Αίγινα που στεγάζεται το Λιµενικό Ταµείο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος παίρνει το λόγο και ρωτάει αν έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό στο ίδιο κεφάλαιο οι οφειλές σε ενοίκια της Τοπικής Οργάνωσης της Ν.∆ όσο µίσθωνε το β΄ όροφο της οδού Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας στην Αίγινα, ώστε να φανεί και η απαίτησή τους για την είσπραξή τους.

Ο λογιστής κ. Νικόλαος Καλτσίδης απαντάει πως θα έπρεπε κανονικά να έχουν προβλεφθεί. Επίσης ο κ. Σκαλτσιώτης επισηµαίνει τα έγγραφα που έχει στείλει επανειληµµένα στο ∆ήµο της Αίγινας, ως Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου της Αίγινας, όπου ζητάει να κάνει χρήση και του β' ορόφου του κτιρίου και να γίνουν και οι απαραίτητες επισκευές καθώς υπάρχει έκθεση επικινδύνου οικοδοµής Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής κ. Μούρτζης Αντώνιος παίρνει το λόγο και τονίζει ότι δεν εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος Ιουλίας Κάτσα για το έτος 2018 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει καµία ενέργεια για την είσπραξη των οφειλόµενων µισθωµάτων από την Τοπική Οργάνωση της Ν.∆. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής κ. ∆έδες Ευάγγελος επισηµαίνει ότι επανειληµµένως έχουν σταλεί έγγραφα στον εκάστοτε Πρόεδρο της Τοπικής Οργάνωσης της Ν.∆ και προφορικές οχλήσεις χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσµα.

Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα αποφάσισε: 1 – ∆εν εγκρίνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 του Κληροδοτήµατος Ιουλίας Κάτσα, 2 – Να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την καταβολή των οφειλόµενων ενοικίων της Τοπικής Οργάνωσης της Ν.∆ προς το Κληροδότηµα, ώστε να µπορέσουν να δοθούν περισσότερα χρήµατα και για την εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήµατος (οικονοµική ενίσχυση απόρων κοριτσιών µετά το γάµο τους) 3 – Να συµπεριληφθούν στο σχέδιο προϋπολογισµού όταν επανυποβληθεί όλες οι προηγούµενες οφειλές σε ενοίκια προς το κληροδότηµα. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 4/2017. Διαβάστε περισσότερα...

"Λήψη απόφασης σχετικά µε την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήµατος (οικονοµική ενίσχυση απόρων κοριτσιών µετά το γάµο τους καταγόµενων από πατέρα και µητέρα Αιγινήτες και που διαµένουν στην Αίγινα". Ο κ. Πρόεδρος και τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψιν την προηγούµενή τους απόφαση (4/2017) περί µη έγκρισης του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος για το έτος 2018, µέχρι να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες για την καταβολή των οφειλόµενων ενοικίων από την Τοπική Οργάνωση της Ν.∆ προς το Κληροδότηµα και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα να µην εκτελεστεί µέχρι την ψήφιση του προϋπολογισµού ο σκοπός του Κληροδοτήµατος Ιουλίας Κάτσα έτους 2018.

Σε επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος Ράκειου (Σπ. Αλυφαντή) οικονοµικού έτους 2018". Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής το σχέδιο προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του Κληροδοτήµατος Ράκειου (Σπ. Αλυφαντή) που συντάχθηκε από τον κ. Καλτσίδη Νικόλαο στον οποίο έχει ανατεθεί µε απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής η λογιστική παρακολούθηση των Κληροδοτηµάτων και των Κεφαλαίων Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήµου. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, αφού εξέτασε τα στοιχεία των Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος στάθηκε στα έξοδα, ΚΕΦ. Γ άρθρο 1 (Εκτέλεση Σκοπού) όπου προέβλεπε το ποσό των 3.000,00 ευρώ να διατεθεί για την εκτέλεση του σκοπού των ετών 2017 και 2018. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής κ. Θεριανός Στυλιανός πήρε το λόγο και είπε ότι το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί στους φοιτητές που σπουδάζουν γιατροί για τα έτη 2017 και 2018 είναι πάρα πολύ µικρό από τη στιγµή µάλιστα που υπάρχουν οφειλές του ίδιου του ∆ήµου Αίγινας προς το Κληροδότηµα κατά το διάστηµα που εκµίσθωνε για τις υπηρεσίες του το ακίνητο Α' ορόφου στη Π. Αιγινήτου. ∆εν θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό έτους 2018 αν δεν γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες καταβολής των οφειλόµενων από το ∆ήµο Αίγινας.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος πήρε το λόγο και επεσήµανε ότι στα Έσοδα, ΚΕΦ. Α άρθρο 1 όπου προϋπολογίζονται τα µισθώµατα των ακινήτων δεν έχουν συµπεριληφθεί τα χρωστούµενα ενοίκια προς το Κληροδότηµα αλλά µόνο τα ενοίκια του τρέχοντος έτους και απευθύνει ερώτηµα προς το λογιστή κ. Καλτσίδη Νικόλαο, ο οποίος παρευρίσκεται στη συνεδρίαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, αν θα έπρεπε να απεικονίζονται στον προϋπολογισµό και οι προηγούµενες οφειλές από ενοίκια. Ο λογιστής κ. Καλτσίδης Νικόλαος απαντάει πως θα έπρεπε να απεικονίζονται στον προϋπολογισµό και οι προηγούµενες οφειλές των ενοικίων και όχι µόνο τα ενοίκια του τρέχοντος έτους. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα αποφασίζει 1 – ∆εν εγκρίνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 του Κληροδοτήµατος Ράκειου (Σπ. Αλυφαντή), 2 – Να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την καταβολή των οφειλόµενων ενοικίων του ∆ήµου Αίγινας προς το Κληροδότηµα, ώστε να µπορέσουν να δοθούν περισσότερα χρήµατα στους φοιτητές που σπουδάζουν γιατροί. 3 – Να συµπεριληφθούν στο σχέδιο προϋπολογισµού όταν επανυποβληθεί όλες οι προηγούµενες οφειλές σε ενοίκια προς το κληροδότηµα "Λήψη απόφασης σχετικά µε την εκτέλεση σκοπού έτους 2017 και έτους 2018 (οικονοµική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα)"

Ο κ. Πρόεδρος και τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψιν την προηγούµενή τους απόφαση (2/2017) περί µη έγκρισης του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος για το έτος 2018, µέχρι να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες για την καταβολή των οφειλόµενων ενοικίων από το ∆ήµο Αίγινας προς το Κληροδότηµα και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα Να µην εκτελεστεί προσωρινά ο σκοπός των ετών 2017 και 2018 µέχρις ότου εξασφαλιστούν περισσότερα χρήµατα για τους φοιτητές που σπουδάζουν γιατροί από την καταβολή των οφειλόµενων ενοικίων του ∆ήµου Αίγινας προς το Κληροδότηµα.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png