Την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή την αγωγή κατά του προέδρου Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, για την είσπραξη των μισθωμάτων αποφάσισε ο Δήμος Αίγινας.


Στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, στην αρχή του μήνα για το κληροδότημα της Ιουλίας Κάτσα συζητήθηκε το θέμα "Λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση παντός ένδικου μέσου ή σύνταξη αγωγής και κατάθεση κατά του Προέδρου της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων".

Ακολουθεί η συζήτηση του θέματος και οι αποφάσεις που πάρθηκαν βάσει των πρακτικών: "Αρχικά, ο κ. Οικονόμου αιτήθηκε την απόσυρση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά της Τ.Ο της ΝΔ που αφορά την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων. Ο λόγος που που αιτήθηκε την απόσυρση, σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης, είναι ότι δεν του είχε σταλεί πλήρης φάκελος για το συγκεκριμένο θέμα και ως εκ τούτου αδυνατούσε να λάβει και να συμμετέχει στη λήψη ορθής απόφασης σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι με την υπ. αρ. 4/2017 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής αποφασίζεται να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων από την Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας προς το Κληροδότημα.


Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Για το λόγο αυτό στάλθηκε το υπ. αρ. 1/5.1.2018 έγγραφο στη δικηγόρο του Δήμου με το ιστορικό της υπόθεσης και ζητώντας της να μας γνωρίσει τον τρόπο που μπορούμε να ικανοποιήσουμε το δικαίωμα του Κληροδοτήματος  για την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων. Η αξίωση της οφειλής του Κληροδοτήματος από την Τ.Ο της Ν.Δ ανέρχεται στο ποσό των 12.802,12€ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις και αφορά τους μήνες από τον Απρίλιο του 2010 έως και το Νοέμβριο του 2016. Η δικηγόρος του Δήμου με το υπ. αρ. 1251/30.1.2018 έγγραφο, μας απαντάει ότι το δικαίωμά μας θα ικανοποιηθεί μόνο με άσκηση αγωγής και ζητάει να της δοθεί σχετική εντολή. Επίσης ζητάει να της γνωστοποιηθεί αν, για τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της 30/11/1990, καθώς έκτοτε δεν έχει γίνει ανανέωσή της, είχε διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός καθώς τούτο έχει μεγάλη σημασία στη νομική βάση της αγωγής και από αυτό εξαρτάται και ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του Κληροδοτήματος.

Σύμφωνα με το αρχείο του Κληροδοτήματος για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας και του Κληροδοτήματος δεν είχε διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός αλλά μόνο απόφαση διαχειριστικής επιτροπής και έγκριση του τότε Νομάρχη Πειραιά. Στο σημείο αυτό το λόγο παίρνει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τα κληροδοτήματα κ. Ζορμπάς Ιωάννης, όπου σε πρώτη φάση, προτείνει τη διόρθωση του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης από “Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο του Δήμου, όπως συντάξει, καταθέσει και εκπροσωπήσει το Κληροδότημα της Ιουλίας Κάτσα κατά της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας προς είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων” σε “Λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση παντός ένδικου μέσου ή σύνταξη αγωγής και κατάθεση κατά του Προέδρου της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων”  Ουσιαστικά ο κ. Ζορμπάς αναφέρει ότι το οποιοδήποτε ένδικο μέσο που θα ασκηθεί για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να στρέφεται κατά του εκάστοτε Προέδρου της Τ.Ο οργάνωσης της Ν.Δ και όχι στην ίδια την Τοπική Οργάνωση. Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής κ. Πτερούδης Νικόλαος παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι συμφωνεί κατά αρχήν με την απόδοση των οφειλόμενων στο κληροδότημα και κατά δεύτερον με τη διόρθωση του θέματος, καθώς όσον αφορά την Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, αυτή δεν έχει νομική υπόσταση. Διαβάστε περισσότερα...


Επίσης επισημαίνει ότι θα πρέπει η διαχειριστική επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για τη διεκδίκηση όλων των οφειλόμενων μισθωμάτων προς τα Κληροδοτήματα. Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής  κ. Τζίτζης Φίλιππος όπου αναφέρει ότι το θέμα της οφειλής των ενοικίων είναι παλιά υπόθεση και θα έπρεπε να έχει συζητηθεί νωρίτερα όπου και ο ίδιος το είχε ανακινήσει κατά το έτος 2014 ζητώντας  σχετικές πληροφορίες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το Γραφείο Κληροδοτημάτων. Ο ίδιος είναι υπέρ της απόδοσης των οφειλόμενων μισθωμάτων, ωστόσο προτείνει να αποσυρθεί το θέμα, να διερευνηθεί καλύτερα ο τρόπος απόδοσής τους και εφόσον ενημερωθούν σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής , να επανέλθει προς συζήτηση. Ο κ. Ζορμπάς Ιωάννης παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος αναβολής του θέματος. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν κατά την εισήγηση του Προέδρου τους και έχει ήδη διερευνηθεί το θέμα από τη δικηγόρο του Δήμου, άλλωστε ευθύνη της επιτροπής σε τέτοια θέματα είναι η άσκηση παντός ενδίκου μέσου.

 Η Διαχειριστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της κ.κ Ζορμπά Ιωάννη, Οικονόμου Νικολάου, Πτερούδη Νικολάου και Τζίτζη Φίλιππα και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει: Α) - Εγκρίνει κατά πλειοψηφία με δεκατρείς (13) ψήφους υπέρ, ένα ψήφο (1) κατά και με αποχή από την ψηφοφορία ενός μέλους της επιτροπής, την πρόταση του μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής κ. Ζορμπά Ιωάννη ο οποίος πρότεινε τη διόρθωση του πρώτου  θέματος από “Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο του Δήμου, όπως συντάξει, καταθέσει και εκπροσωπήσει το Κληροδότημα της Ιουλίας Κάτσα κατά της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας προς είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων” σε “Λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση παντός ένδικου μέσου ή σύνταξη αγωγής και κατάθεση κατά του Προέδρου της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων”.

Υπέρ ψήφισαν οι: Δημήτριος Μούρτζης – Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, Μούρτζης Αντώνιος, Σκαλτσιώτης Γεώργιος,  Ζορμπάς Ιωάννης, Μουρτζης Γεώργιος,  Πάλλης Στυλιανός, Δέδες Ευάγγελος, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Θεριανός Στυλιανός, Πάλλης Ελευθέριος, Μαρμαρινός Σταμάτιος, Τσούρης Αργύριος, Πτερούδης Νικόλαος Κατά ψήφισε ο: Τζίτζης Φίλιππος, οι οποίος εμμένει στην πρότασή του για απόσυρση του θέματος. Απείχε της ψηφοφορίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος. (Η λευκή ψήφος ή άρνηση ψήφου από μέλος του συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν) Β) Απορρίπτει με ένα (1) ψήφο υπέρ, δεκατρείς (13) ψήφους κατά και με αποχή από την ψηφοφορία ενός μέλους της επιτροπής, την πρόταση του μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής κ. Τζίτζη Φίλιππου  ο οποίος πρότεινε την απόσυρση του θέματος με σκοπό να διερευνηθεί καλύτερα ο τρόπος απόδοσης των οφειλόμενων και εφόσον ενημερωθούν σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής , να επανέλθει προς συζήτηση. Υπέρ ψήφισε ο: Τζίτζης Φίλιππος Κατά ψήφισαν οι: Δημήτριος Μούρτζης – Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, Μούρτζης Αντώνιος, Σκαλτσιώτης Γεώργιος,  Ζορμπάς Ιωάννης, Μουρτζης Γεώργιος,  Πάλλης Στυλιανός, Δέδες Ευάγγελος, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Θεριανός Στυλιανός, Πάλλης Ελευθέριος, Μαρμαρινός Σταμάτιος, Τσούρης Αργύριος, Πτερούδης Νικόλαος

Απείχε της ψηφοφορίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος. Γ) Εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία με δεκατρείς (13) ψήφους υπέρ, ένα ψήφο (1) κατά  και με αποχή από την ψηφοφορία ενός μέλους της επιτροπής τη δικηγόρο του Δήμου κ. Τσάμη Αλεξάνδρα για την άσκηση παντός ένδικου μέσου ή σύνταξη αγωγής και κατάθεση κατά του Προέδρου της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων. Υπέρ ψήφισαν οι: Δημήτριος Μούρτζης – Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, Μούρτζης Αντώνιος, Σκαλτσιώτης Γεώργιος,  Ζορμπάς Ιωάννης, Μουρτζης
Γεώργιος,  Πάλλης Στυλιανός, Δέδες Ευάγγελος, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Θεριανός Στυλιανός, Πάλλης Ελευθέριος, Μαρμαρινός Σταμάτιος, Τσούρης Αργύριος, Πτερούδης Νικόλαος Κατά ψήφισε ο: Τζίτζης Φίλιππος, οι οποίος εμμένει στην πρότασή του για απόσυρση του θέματος. Απείχε της ψηφοφορίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος. Το αίτημα του μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής κ. Οικονόμου Νικολάου, που εξέφρασε με την επιστολή του, αποσύρεται. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2018.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png