Εγκρίθηκε η σύμβαση μεταξύ δήμου Αίγινας και ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών.


Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η σύμβαση μεταξύ δήμου Αίγινας και ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, καθώς ο δήμος της Αίγινας με τις δυνατότητες και τα εργαλεία που του παρέχει ο ΕΔΣΝΑ έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στη διαχείριση ενός μεγάλου προβλήματος όπως είναι τα κλαδέματα, τα ογκώδη αντικείμενα και βέβαια η μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Το προοίμιο της σύμβασης αναφέρει ότι: Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ως αρμόδιος φορέας για την προσωρινή αποθήκευση,  επεξεργασία, μεταφόρτωση, ανακύκλωση και την, εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, την λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, τη κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός  της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής, έχων στην ιδιοκτησία του κατάλληλο εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό (αυτοκινούμενους λειοτεμαχιστές, φορτωτές τροφοδοσίας, οχήματα και σκάφες μεταφοράς απορ/των) και προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας  Αττικής, υλοποιεί πρόγραμμα για το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου των ΟΤΑ - μελών του. Ο Δήμος Αίγινας  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στον τομέα του περιβάλλοντος για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζει πρόγραμμα διακεκριμένης συλλογής ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου. Τα συλλεγόμενα ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου  θα προσκομίζονται στο χώρο Προσωρινή εναπόθεσης ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων. Εν όψει των ανωτέρω, με την υπογραφή της παρούσης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την υλοποίηση προγράμματος για το λειοτεμαχισμό-μεταφόρτωση των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου του Δήμου Αίγινας, όπως ορίζεται παρακάτω.  Διαβάστε περισσότερα....


Άρθρο 1°Αντικείμενο - Σκοπός της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και οι σχετικοί όροι προκειμένου να υλοποιηθεί πρόγραμμα λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Αίγινας και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου.

3 Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται η παροχή των υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφοράς των λειοτεμαχισμένων απορριμμάτων και η διάθεση-τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη μεταφόρτωση των προϊόντων του λειοτεμαχισμού, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου και την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η συμβολή, των εδώ συμβαλλομένων, στην προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν την τελική διάθεση αυτών και στην μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους διαχείρισης των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου, λόγω της προφανούς απομείωσης του προς μεταφορά όγκου και της εξοικονόμησης πολύτιμου χώρου στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) των υπόψη στερεών αποβλήτων.

Άρθρο 2° Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν στα πλαίσια της παρούσας τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα.
2.1. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναλαμβάνει: 1. Να εκτελεί τις εργασίες α. λειοτεμαχισμού των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου, διαθέτοντας προς τούτο τον ιδιόκτητο εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό (αυτοκινούμενος λειοτεμαχιστής με τον αντίστοιχο φορτωτή τροφοδοσίας του), και β. μεταφόρτωσης των προϊόντων (και εργασιών μεταφόρτωσης και ως προς τη διάθεση- τροφοδοσία καταλλήλων σκαφών),  και ίδιο τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία του. 2. Να ασκεί την τεχνική επίβλεψη εκτέλεσης των ως άνω εργασιών και να τηρεί αρχείο με τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας διαθέτοντας προς τούτο ίδιο τεχνικό προσωπικό. 3.Να προβαίνει με ίδια μέσα και δαπάνες στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού. 4. Να προβαίνει με ίδια μέσα  σε εργασίες μεταφόρτωσης εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κάλυψη επειγουσών  και εκτάκτων αναγκών. 5. Να προβαίνει στη διάθεση- τροφοδοσία καταλλήλων σκαφών εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κάλυψη επειγουσών  και εκτάκτων αναγκών.

2.2. Ο Δήμος Αίγινας (ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την περιβαλλοντικά ορθή, τεχνικά άρτια και ταχεία εκτέλεση των εργασιών της παρούσας) : 1. Υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 2. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του χώρου, τον έλεγχο των εισερχομένων οχημάτων και την διαχείριση των εισερχομένων φορτίων που είναι ακατάλληλα προς λειοτεμαχισμό. Καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσης συμβάσεως ο Δήμος έχει την ευθύνη για την παροχή εγκαταστάσεων για την υγιεινή του προσωπικού, για την φύλαξη και καθαριότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ δια των οποίων θα εξυπηρετείται το πρόγραμμα 4 ως και του εν γένει χώρου, που διαθέτει ο Δήμος για τον σκοπό αυτό και την ευθύνη επίβλεψης των οχημάτων του που τυχόν προσέρχονται στον χώρο κατά την εκτέλεση των εργασιών. 3.Υποχρεούται να μεριμνήσει για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας κατά την κίνηση των οχημάτων και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Προς τούτο και όσον αφορά ειδικότερα την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την απαιτούμενη διαμόρφωση του χώρου ώστε η κίνηση των οχημάτων από και προς τον χώρο εργασιών να γίνεται με ασφάλεια.

 4.Υποχρεούται να αναλάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αρνητικών επιπτώσεων (οπτική ρύπανση, διασπορά σκόνης και υλικών), ενδεχόμενες λόγω της θέσης και μορφολογίας του χώρου, όπως π.χ. προστατευτικά πλαίσια (π.χ, ενημερωτικές πινακίδες) στην εξωτερική περίμετρο του χώρου και διάθεση βυτιοφόρου οχήματος .

5.Αναλαμβάνει να συλλέγει με ίδια μέσα και προσωπικό τα ογκώδη απορρίμματα και τα απορρίμματα πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του και να τα μεταφέρει στον προκαθορισμένο χώρο με σκοπό την προσωρινή επιδαπέδια συγκέντρωση τους, προκειμένου εκ του τόπου αυτού να αρχίζει η τροφοδοσία του λειοτεμαχιστή με τη βοήθεια φορτωτή και, κατά περίπτωση, είτε η απευθείας τροφοδοσία των σκαφών του ΕΔΣΝΑ με τα λειοτεμαχισμένα απορρίμματα μέσω της μεταφορικής ταινίας του λειοτεμαχιστή, είτε η επιδαπέδια συγκέντρωση και στη συνέχεια η τροφοδοσία με χρήση του φορτωτή. Όσον αφορά την μεταφορά των λειοτεμαχισμένων απορριμμάτων (προς τελική διάθεσή τους), αυτή θα γίνει αποκλειστικά με οχήματα του ΕΔΣΝΑ.

6. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου και στο βαθμό που θα είναι εφικτό από πλευράς ελεύθερου χώρου, ο Δήμος αναλαμβάνει να φιλοξενεί την στάθμευση και φύλαξη του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ μετά το πέρας των εργασιών στην περίπτωση που η διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπερβαίνει την μία ημέρα.

7. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και να συμμετέχει στην τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας διαθέτοντας προς τούτο ίδιο τεχνικό προσωπικό.
8. Ο Δήμος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς του πορθμείου καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπόψη εργασιών για την μετακίνηση  προσωπικού του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την μεταφορά του μηχανολογικού εξοπλισμού.

2.3.     Η έναρξη και το πέρας της λειτουργίας του εξοπλισμού, οι χρόνοι εισόδου, εξόδου του  εξοπλισμού   του ΕΔΣΝΑ και λοιπά στοιχεία  , θα αποτυπώνονται σε ειδικό έντυπο (Ημερήσιο Δελτίο Λειτουργίας) το οποίο θα προσυπογράφεται από τον υπεύθυνο του Δήμου και τον αρμόδιο επί τόπου υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ. Τα έντυπα αυτά θα αποτελούν την βάση επεξεργασίας, για την σύνταξη των πιστοποιήσεων, από τον ΕΔΣΝΑ. 2.4.   Ο Δήμος υποχρεούται να εξασφαλίσει με ίδια μέσα και δαπάνες ότι τα προσκομιζόμενα προς  λειοτεμαχισμό ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου θα είναι διαχωρισμένα επί τόπου στο χώρο εργασίας από αδρανή και υλικά κατεδάφισης και από πάσης φύσεως υλικά μη αποδεκτά προς υγειονομική ταφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου και στο βαθμό που αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κάλυψη επειγουσών και εκτάκτων αναγκών  ο ΕΔΣΝΑ μπορεί να προβαίνει στη διάθεση- τροφοδοσία καταλλήλων σκαφών προσωρινής αποθήκευσης. 5 Στην περίπτωση που στα προς λειοτεμαχισμό ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου περιέχονται αδρανή και υλικά κατεδάφισης, αυτά θα διαχωρίζονται επί τόπου από το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ με μηχανικά μέσα του ΕΔΣΝΑ και θα παραμένουν επί τόπου του χώρου. Η υπόψη εργασία διαχωρισμού ακατάλληλων υλικών από τον ΕΔΣΝΑ παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού, χωρίς υπαιτιότητα του ΕΔΣΝΑ για τυχόν συνέπειες και δέον να αποφεύγεται. Ο ΕΔΣΝΑ ουδεμία ευθύνη έχει για την απομάκρυνση από το χώρο ή και τη διευθέτηση των υπόψη υλικών και τυχόν απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Δήμου. 2.5. Οι παρεχόμενες εκ μέρους του   ΕΔΣΝΑ   εργασίες λειοτεμαχισμού- μεταφόρτωσης (διάθεσης  σκαφών) εκτελούνται για λογαριασμό του δήμου στον υποδειχθέντα από το δήμο χώρο, ιδιοκτησίας του δήμου, μετά από πρόσκληση και καθ' υπόδειξη του δήμου. Ο δήμος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση του χώρου, την αδειοδότηση και τις σχετικές ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται για την σύννομη λειτουργία του λειοτεμαχιστή και τη μεταφόρτωση των προϊόντων του. 2.6 Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού του προγράμματος αποκομιδής και της προσωρινής εναπόθεσης των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και της κίνησης των οχημάτων του στο χώρο εργασίας ώστε αφ' ενός να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του, και αφ' ετέρου να ελαχιστοποιείται τυχόν όχληση των περιοίκων από την εκτέλεση των υπόψη εργασιών. 2.7 Συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας ο λειοτεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από παραγωγικές διαδικασίες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις), δεδομένου ότι η διαχείριση- διάθεση των εν λόγω αποβλήτων βαρύνει τον παραγωγό- κάτοχο και τιμολογείται ιδιαιτέρως κατά την είσοδό τους στον ΧΥΤΑ. 2.8 Συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσας ο λειοτεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από άλλο Δήμο πλην του Δήμου Αίγινας.
2.9.  Ο Δήμος Αίγινας  ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την τεχνικά άρτια εκτέλεση της παρούσας, έχει ευθύνη για τη πλήρη αποκατάσταση σε τυχόν φθορές & βλάβες που θα υποστούν τα εν λόγων containers κατά τη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού στο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3° Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχετε από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ ήτοι στις………………………….., έχει αναδρομική ισχύ και η διάρκεια της ισχύος της είναι ετήσια ή έως εξαντλήσεως οικονομικού αντικειμένου. . Άρθρο 4° Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου Οι υπηρεσίες λειοτεμαχισμού- μεταφόρτωσης θα παρέχονται περιοδικά, βάσει των εκάστοτε αναγκών του Δήμου σε συνδυασμό με τον χρονικό προγραμματισμού του ΕΔΣΝΑ για την λειτουργία του εξοπλισμού. Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι: 1. Η μονάδα θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το κανονικό ωράριο απασχόλησης του προσωπικού είναι 5.30 πμ έως 12.00 μεσημβρινή.
 
2. Κατά την εξάωρη βάρδια κανονικής λειτουργίας της μονάδας λειοτεμαχισμού ολοκληρώνεται ο λειοτεμαχισμός περίπου 1000 κ.μ. ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου. 3. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 5 ημερών κανονικής λειτουργίας της μονάδας προβλέπονται: 1    ημέρα   λειοτεμαχισμός    απορριμμάτων   συμπεριλαμβανομένων   των   εργασιών διαχωρισμού-διευθέτησης των εισερχομένων φορτίων.  4 ημέρες υποστηρικτικές εργασίες διαχωρισμού- διευθέτησης των εισερχομένων φορτίων και μεταφόρτωση των λειοτεμ/νων στα οχήματα μεταφοράς του Δήμου με χρήση φορτωτή

Άρθρο 5° Προϋπολογισμός - Πόροι Για την εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι: 1. Ο Δήμος Αίγινας για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και έναντι των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το ποσόν των :  146 € ανά δρομολόγιο μεταφοράς των λειοτεμ/νων απορ/των προς τελική διάθεση (αφορά τη μεταφόρτωση με φορτωτή, σκάφες και προσωπικό του ΕΔΣΝΑ). 2. Η καταβολή από το Δήμο προς τον ΕΔΣΝΑ της οφειλόμενης αποζημίωσης θα εκτελείται ανά εξάμηνο με βάση λογαριασμό και πιστοποίηση που θα συντάσσει ο ΕΔΣΝΑ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στο Δήμο της πιστοποίησης. 3. Η συνολική δαπάνη για την παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών, στο χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, προϋπολογίζεται στο ποσόν των ……………………. (………..), και θα βαρύνει τον Κ.Α………………… προϋπολογισμού του συμβαλλόμενου Δήμου έτους 2018 (και αναλόγως του 2019 εφόσον απαιτηθεί), όπου θα υπάρχει και σχετική εγγραφή.

Άρθρο 6° Φορέας Εκτέλεσης της Σύμβασης Συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους ότι φορέας εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος κατά κύριο λόγο διαθέτει τα ανάλογα μηχανήματα και το τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και συντήρηση αυτών. Άρθρο 7° Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν όργανο παρακολούθησης της σύμβασης στο οποίο θα συμμετέχει ισότιμα κάθε μέρος, ο μεν Ε.Δ.Σ.Ν.Α με τον κ. Κωνσταντίνο Πλ Μνηματίδη, ο δε Δήμος Αίγινας  με τον  τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μούρτζη, οι οποίοι θα ορίσουν και από έναν αναπληρωτή τους για την περίπτωση κωλύματος τους. Την ευθύνη σύγκλησης του οργάνου μπορεί να έχει οποιοσδήποτε των μελών του. Το όργανο αυτό θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Θα καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες, β) θα επιβλέπει την υλοποίηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, γ) θα εποπτεύει την επίλυση εν γένει κάθε προβλήματος που θα αναφανεί κατά την διάρκεια της συμβάσεως και στα πλαίσια αυτής.

Άρθρο 8° Ειδικότερες Συμφωνίες Η παροχή κάθε μέρους θεωρείται από τον κάθε συμβαλλόμενο δίκαια και εύλογη σε σχέση με την αντίστοιχη αντιπαροχή του και κάθε μέρος εγγυάται την δική του παροχή για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας.

7 Η παρούσα συμφωνία είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της μπορεί α) να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες για θέματα εξοπλισμού, είδος και ποσότητες προς διαχείριση απορριμμάτων και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία της σύμβασης, β) μπορεί να τροποποιείται οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης και ιδίως να παρατείνεται η ισχύς της προ της λήξεως αυτής, μετά από κοινές αποφάσεις των συμβαλλομένων από τα αρμόδια όργανά τους και μετά την τήρηση των προβλεπομένων νομίμων διαδικασιών.

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς τον Αίγινας  εφ' όσον παρατηρηθούν υπερβολικές καθυστερήσεις στην πληρωμή πιστοποιήσεων για προσφερθείσες υπηρεσίες, εφόσον τα συγκεντρωθέντα προς λειοτεμαχισμό απορρίμματα εμπίπτουν σε κατηγορίες μη αποδεκτών απορριμμάτων ή και στην περίπτωση αδυναμίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α να εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό για την επάνδρωση της μονάδας. Πάσα διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη σύμβαση, αυτή θα λύεται διαιτητικώς με ένα διαιτητή που θα ορίζει εκάτερο μέλος των συμβαλλομένων, οριζομένου σαν επιδιαιτητού του Προέδρου της ΠΕΔΑ. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Τα συμβαλλόμενα μέρη           
Για το Δήμο Αίγινας                                                                      Για τον ΕΔΣΝΑ        
Δημήτριος Γ. Μούρτζης                                                                 Αφροδίτη Μπιζά                    
Δήμαρχος Αίγινας                                                                       Αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ       


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png