Άγονος ο διαγωνισμός για την παροχή τεχνικής υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας της κεντρικής δεξαμενής του Λεοντίου.


Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας και την συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου, η επιτροπή αποφάσισε ότι ο διαγωνισμός για την "Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας", ο οποίος διεξήχθη με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 66102/2018) είναι άγονος διότι στον διαγωνισμό δεν συμμετείχε κανένας αποφάσισε την επανάληψη νέου διαγωνισμού με την διόρθωση όλων των σφαλμάτων που παρουσιάστηκαν. Στην απόφαση που πήρε ΑΔΑ σήμερα, δεν καταγράφεται ποια είναι τα σφάλματα, που στην απόφαση της επιτροπής αναφέρεται ότι παρουσιάστηκαν.

Απόσπασμα εκπομπής από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το θέμα αφορά στην ύπαρξη προσωπικού το οποίο θα μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες για την λειτουργία της νέας μεγάλης - κεντρικής δεξαμενής του Λεοντίου και των επιμέρους συστημάτων της και είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και μέλη της συμπολίτευσης. Η περίληψη της προκήρυξης είχε δημοσιευθεί στις 24 Οκτωβρίου. Σε αυτήν γινόταν γνωστό ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας.

Το κόστος της δαπάνης ανά μήνα 8.960, σύμφωνα με την μελέτη (η οποία είχε συνταχθεί από την ΤΤΥΝΔ) και το γενικό σύνολο μαζί με τον ΦΠΑ 199.199,70 ευρώ, είχε κριθεί ιδιαίτερα υψηλό για τέτοιου είδους υπηρεσίες.