Εγκρίθηκε μελέτη και κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης. Τι περιλαμβάνει και γιατί κρίνεται αναγκαίο το έργο.Δέκα ημέρες πριν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής συζήτησε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (είναι οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ (είναι το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών). Μαζί συζητήθηκε 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) που περιλαμβάνει: Τις συμπληρωματικές εργασίες για την μελέτη και κατασκευή της απαιτούμενης - σύμφωνα με τους υδραυλικούς υπολογισμούς - Δεξαμενής Αναρρύθμισης στην περιοχή της Δεξαμενής Κυψέλης Αίγινας, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη της λειτουργικότητας του υδραγωγείου (και ως τέτοιο νοείται το σύνολο του υδραυλικού έργου από τη δεξαμενή Περάνης έως τη δεξαμενή Κυψέλης) και διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Απόσπασμα εκπομπής από το Ενημερωτικό Δελτίο στο Aegina Portal.Συγκεκριμένα, τα υδραυλικά δεδομένα που είχαν περιγραφεί στα τεύχη του διαγωνισμού και αφορούσαν την δεξαμενή Κυψέλης και τον χερσαίο τροφοδοτικό της αγωγό, στον οποίο καταλήγει ο υποθαλάσσιος αγωγός του παρόντος έργου, δεν ταυτίζονται με τα κατασκευασθέντα δια του έργου : "Ολοκλήρωση της κατασκευής του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου νήσου Αίγινας» (εταίρα εργολαβία), για την οποία εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης την 15.03.2018, που ήταν εν εξελίξει κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και υπογραφής της Σύμβασης του Έργου θέματος. Οι διαφοροποιήσεις αυτές συνίστανται κυρίως στην απομείωση της υδραυλικής διατομής του υφιστάμενου τροφοδοτικού αγωγού προς την δεξαμενή Κυψέλης Αίγινας (από 538mm σε 510mm), λόγω της υψηλότερης κλάσης πίεσης αυτού από την προβλεπόμενη (δηλ. 16 atm αντί 12,5 atm), πράγμα που απομειώνει την εσωτερική διατομή του σωλήνα, συνεπώς και την παροχετευτικότητας αυτού. Καθώς και στην διέλευση του υφιστάμενου σωλήνα κατά 10μ. υψηλότερα από την πιεζομετρική γραμμή (υδραυλικός όρος) με συνέπεια να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη δια της παρούσης εργολαβίας παροχή νερού προς την Αίγινα των 250 lt/sec. Παροχή που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της παρούσας εργολαβίας προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδότησης της Νήσου Αίγινας με νερό της ΕΥΔΑΠ.

Η επίτευξη της απαιτούμενης για την υδροδότηση της Αίγινας παροχής εξασφαλίζεται δια της κατασκευής μιας δεξαμενής αναρρύθμισης στη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής Κυψέλης.
Η παρεμβολή της δεξαμενής αναρρύθμισης, που τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο χερσαίο τροφοδοτικό αγωγό 630 και συνδέεται με την δεξαμενή Κυψέλης στην Αίγινα, διασφαλίζει την βαρυτική λειτουργία (φυσική ροή) του υδραγωγείου, ενώ παράλληλα συμβάλει στην ασφαλή λειτουργία του υφιστάμενου έργου, που τροφοδοτεί την Δεξαμενή Κυψέλης μέσω αντλιοστασίου από τον λιμένα Λεοντίου στην Αίγινα, όπου μεταφέρεται το πόσιμο νερό της ΕΥΔΑΠ από τα υδροφόρα πλοία.

Οι απαιτούμενες αυτές συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης και του σχετικού δικτύου προσαρμογής με το υφιστάμενο προϋπάρχον, δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, όπως καταδείχθηκε ανωτέρω, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από το υπόλοιπο έργο, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές διότι μόνο με την υλοποίηση αυτών εξασφαλίζεται η βαρυτική λειτουργία του νέου υδραυλικού έργου (υδραγωγείου Πέρανης - Κυψέλης), που αποτελεί τη βασική αρχή σχεδιασμού του έργου και συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
Σύμφωνα δε με το ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 1 «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές".

Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 917.537,42€, ήτοι παρουσιάζει υπέρβαση 4,41% έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, δηλαδή μικρότερο του επιτρεπόμενου 50% από το άρθρο 57, ν. 3669/08, παρ. 1. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρεις Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α., συνεδρία της 8-11-2018 θέμα 21ο) γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα 1. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του έργου "κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ", αναδόχου Α.Ε., συνολικής δαπάνης 21.744.073,01 € με Φ.Π.Α. 2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υπόψη έργου συνολικής δαπάνης 917.537,42€ με το Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 4,41% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.