Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας.


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου 2020  μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε η έκκριση του επικαιροποιημένου Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αίγινας. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον κανονισμό, το κείμενο του οποίου ακολουθεί.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Με τον Κανονισμό αυτό, ρυθμίζεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αίγινας. Ο Κανονισμό ς αυτό ς εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο

  • Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Αποτελεί τον βασικό πυρήνα διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών τύπου "One Stop Shop" του Δήμου μας παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ή δη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω.
  • Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στο συντονισμό των δράσεων μεμονωμένων φορέων και στη χωρική ενοποίηση των κοινωνικών υποδομών και Υπηρεσιών στο Δήμο Αίγινας, μέσω μιας κεντρικής δομής.
  • Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Αίγινας.
  • Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (Ε.Π.Σ.), δεδομένου ό τι δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας τόσο μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης/διοίκησης όσο και των διαφορετικών φορέων και δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο Δήμο αδαπάνως από τον φορέα που το σχεδιάζει και το υλοποιεί με μέριμνα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Αντικείμενο

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου.
 
Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
 
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγρά μματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, να παρέχει ολοκληρωμένη υποστή ριξη στους ωφελού μενους του Προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκό μιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, να συνεργάζεται και να παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του,
  • να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
  • να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
  • να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά , (Τ.Ε.Β.Α. κ.λπ.),
  • να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,
  • να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png