Τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών του κοινωνικού φαρμακείου και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

koinoniko-farmakeio-aegomas.jpg

Στις 8 Αυγούστου 2023, δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης από το πρόγραμμα "Αττική" με τίτλο: "Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο" Για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αττική". Ανάμεσα στους 115 δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι ο Δήμος Αίγινας, για το έργο: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με κωδικό Οριζόντιας Προτεραιότητας Έργου (ΟΠΣ) MIS 5003502". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2023 συζητήθηκε έαν θα συνεχιστεί η συμμετοχή του Δήμου Αίγινας σε σύμπραξη και η υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αίγινας".

Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, εισηγήθηκε προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση της συνέχισης λειτουργίας των δομών παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο, δηλαδή την συνέχιση λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Αίγινας.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

I. Εγκρίνει τη Συνέχιση Συμμετοχής του Δήμου Αίγινας ως Συμπράττοντα/ Εποπτεύοντα Φορέα στη σύμπραξη με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχο για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συνεχιζόμενες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας».
ΙΙ. Εγκρίνει την υποβολή της σχετικής πρότασης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας.
ΙΙΙ. Εγκρίνει την κατάρτιση, την υπογραφή και την υποβολή Eπικαιροποιημένου Συμφωνητικού (Συμφώνου) Συνεργασίας και Παραχώρησης χώρου με τον ανωτέρω Δικαιούχο Φορέα, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και του ανωτέρω Οδηγού Εφαρμογής.
IV. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του Επικαιροποιημένου Συμφωνητικού (Συμφώνου) Συνεργασίας και Παραχώρησης χώρου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί στα πλαίσια υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Δύο λόγια για το περιεχόμενο της πρόσκλησης:

1. Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομής/ών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ "Αττική" 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης. Η λειτουργία της/των συνεχιζόμενης/ων δομής/ών υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας πρόσκλησης καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» [ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023], ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Α. Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών. Κοινωνικό Παντοπωλείο: αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Δομή Παροχής Συσσιτίου: αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. 

Β. Κοινωνικό Φαρμακείο: Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Δομή Παροχής Συσσιτίου μπορούν να συλλειτουργούν στο ίδιο ή/και σε διαφορετικό χώρο, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο. Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις κάλυψης κενών θέσεων προσωπικού ή/και πρόσληψης νέου προσωπικού των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών με σκοπό την εκπλήρωση της απαιτούμενης στελέχωσης, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Μάιος 2023) τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού ορίζονται στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 [ΦΕΚ 205/Β΄/2016], όπως ισχύει.

2. Ωφελούμενοι των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης).

Το δημοτικό συμβούλιο της Αίγινας έχει λάβει δύο σχετικές αποφάσεις, την 101/2016 για την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών τον Ιούλιο του 2016 και την 42/2020 για την παραχώρηση χώρων για την λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αίγινας στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. "Ε.Π.Ε.Κ.Α", τον Μάρτιο του 2020.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png